Thiết lập và phân biệt kế toán nội bộ với kế toán thuế