Sách bảo hiểm – Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định hướng dẫn thi hành

LỜI GIỚI THIỆU

Trong cuộc sống hàng ngày, dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, con người vẫn có thể phải gánh chịu những rủi ro, tổn thất bất ngờ không thể lường trước.

Tác động của rủi ro làm cho con người không có được kết quả như đã dự định trước và tạo ra sự ngưng trệ trong quá trình sản xuất, sinh hoạt của xã hội. Đó chính là tiền đề khách quan cho sự ra đời của các loại quỹ bảo hiểm nói chung và hoạt động bảo hiểm thương mại nói riêng. Tồn tại song song với các quỹ bảo hiểm khác, bảo hiểm thương mại đóng vai trò như một công cụ an toàn thực hiện chức năng bảo vệ con người, bảo vệ tài sản cho cá nhân, tổ chức và nền kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Để tạo khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm đi theo đúng đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 04 năm 2001.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình – kinh tế xã hội trong giai đoạn mới đề ra, mội số nội dung của Luật đã tỏ ra bất cập cần được sửa đổi, bổ sung. Do vậy Quốc hội khóa XII và XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm vào các năm 2010, 2019.

Chính phủ và các Bộ, ngành ở Trung ương cũng ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hàng loạt các văn bản pháp luật (Quyết định, nghị định, thông tư…) quy định, hướng dẫn thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, đồng thời cung cấp tài liệu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các anh/ chị Đại lý bảo hiểm nghiên cứu thực hiện đúng các quy định về đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà Nước ta về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm…, tác giả đã phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi, bổ sung năm 2010; sửa đổi, bổ sung năm 2019) & Nghị định hướng dẫn thi hành”. Nội dung sách bao gồm: – Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 25 tháng 6 năm 2019 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm (2000, 2010, 2019) do Văn phòng Quốc hội ban hành. – Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. – Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

Chắc chắn đây là một cuốn sách rất hữu ích để các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là các anh/ chị Đại lý, tư vấn bảo hiểm luôn mang theo bên mình trong hành trình đến với khách hàng.

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH CÙNG BẠN ĐỌC

Viết một bình luận