University of Economics Ho Chi Minh City

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô
 • Nhập môn kinh tế luật
 • Toán dành cho KT và quản trị
 • Tư duy pháp lý
 • Nhập môn luật học
 • Các học thuyết pháp lý
 • Cổ luật và văn hoá pháp lý Việt Nam
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Triết học Mác – Lênin
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tiếng Anh pháp lý P1
 • Tiếng Anh pháp lý P2
 • Tiếng Anh pháp lý P3
 • Tiếng Anh pháp lý P4
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp Kinh doanh
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Luật

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

 • Luật Hiến pháp
 • Luật Hành chính
 • Luật dân sự I
 • Luật dân sự II
 • Luật Hình sự
 • Luật Lao động
 • Luật đất đai
 • Công pháp quốc tế
 • Tư pháp quốc tế
 • Luật so sánh
 • Luật tố tụng Hình sự
 • Luật Tố tụng Dân sự
 • Luật Doanh nghiệp
 • Luật Thương mại
 • Luật thương mại quốc tế I
 • Luật thương mại quốc tế II
 • Luật Sở hữu trí tuệ
 • Luật cạnh tranh
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý
 • Kỹ năng đàm phán và soạn thảo HĐ
 • Kỹ năng hành nghề luật
 • Kỹ năng pháp chế DN
 • Luật Kinh doanh các dịch vụ tài chinh
 • Luật đầu tư
 • Luật Môi trường
 • Luật trọng tài TM
 • Pháp luật và nền kinh tế số
 • Luật kinh doanh bất động sản
 • Luật Thương mại điện tử
 • Luật thuế trong KD
 • Luật đấu thầu và đấu giá
 • Luật Tài chính và quản trị công ty
 • Quản trị học
 • Luật, quản trị và phát triển
 • Nguyên lý kế toán
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Thương mại điện tử

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

Viết một bình luận