Nghị định 54/2019/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường

Mẫu số 02

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường

Mẫu số 03

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường

Mẫu số 04

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường

Mẫu số 05

Văn bản thông báo chấm dứt kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường

Mu số 01

…(1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: ………/………….

…., ngày tháng năm

ĐƠN ĐNGHỊCẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIU KIN KINH DOANHDỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Kính gửi:…………….. (2) ………..

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………….. Fax: ……………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số …………..do……………………… cấp ngày ….. tháng …. năm …………

Mã số: ………………………………………………………………………………………………

Đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, cụ thể là:

Kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: …………………………….

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): …………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………….. Fax:……………………………………..

STT

Vị trí, kích thước phòng

Diện tích (m2)

Tài liệu kèm theo:……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………(3)……………………………………

… (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/20…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(3) Nêu rõ các tài liệu kèm theo.

Mu số 02

…(1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: ………/………….

…., ngày thángnăm

GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIU KIỆN KINH DOANHDỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

THTRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIU KIỆN KINH DOANHHOẶC CƠ QUAN QUN LÝ NHÀ NƯỚC V VĂN HÓATẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÂN CP

Căn cứ……………………………………. (2)……………………………………………………;

Căn cứ Nghị định số …/20…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường số …….. ngày… tháng… năm…….. của …………(3)……………………………;

Theo đề nghị của………………………………… (4)……………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường

Cho phép:…………………………………………… (3) …………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính tại ……………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………. Fax: ………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…………. do………………………………… cấp ngày…… tháng …. năm ……………

Mã số: …………………………………………………………………………………………………………………

Được phép kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: ………………………… …………………………………………………………………………………

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): …………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………. Fax:………………………………

STT

Vị trí, kích thước phòng

Diện tích (m2)

Điều 2. Hiệu Lực của Giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm…….

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

….(3)… phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/20../NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận: – ……(3)……; – ……(5)……; – Lưu: VT, …….(4)…..

(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(2) Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

(3) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(4) Tên cơ quan, đơn vị trình.

(5) Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép.

Mu số 03

…(1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: ………/………….

…., ngày thángnăm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNHGIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANHDỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Kính gửi: ………………..(2)…………………………………

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………….Fax: ……………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số……………….. do….…………….. cấp ngày …..tháng ….năm …………………..

Mã số: …………………………………………………………………………………………………………………..

Đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường số……. do……………. cấp ngày …. tháng … năm ……;

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (điều chỉnh lần thứ……… ) số………. do……………… cấp ngày… tháng … năm …… (nếu có);

… (1)… đề nghị… (2) … xem xét cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, cụ thể như sau:

Thông tin cũ (nếu có)………………………………………………………………………………

Thông tin điều chỉnh ……………………………….(3) ………………………………………………….

… (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/20…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(3) Ghi rõ nội dung điều chỉnh.

Mu s 04

…(1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: ………/………….

…., ngày thángnăm

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNHGIẤY PHÉP ĐỦ ĐIU KIỆN KINH DOANHDỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG (Điều chnh lần th…)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIU KIỆN KINH DOANHHOẶC CƠ QUAN QUN LÝ NHÀ NƯỚC V VĂN HÓATẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÂN CP

Căn cứ…………………………. (2)……………………………………………………………..;

Căn cứ Nghị định số …/20.. /NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Căn cứ Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường số…………… do……………………………….. cấp ngày … tháng … năm …;

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (điều chỉnh lần thứ …) số……….. do…………………………cấp ngày … tháng … năm … (nếu có);

Xét Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường số …. ngày … tháng … năm … của (3)…………………………. ;

Theo đề nghị của………………………………… (4)……………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường số ……………. do………..cấp ngày … tháng … năm như sau:………………… (5)………………

Điều 2. Hiệu lực của Giấy phép

1. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm ………

2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường số……do …………….cấp ngày … tháng … năm ………

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

.. .(3)… phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/20../NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận: – ……(3)…..; – ……(6)…..; – Lưu: VT, …….(4)……

(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(2) Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

(3) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(4) Tên cơ quan, đơn vị trình.

(5) Ghi rõ nội dung điều chỉnh.

(6) Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi Giấy phép điều chỉnh.

Mu số 05

…(1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: ………/………….

…., ngày thángnăm

VĂN BẢN THÔNG BÁOCHẤM DỨT KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKEHOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Kính gửi:……………. (2)……………………

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………… Fax: ……………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…………….. do………………………………………….. cấp ngày ….. tháng …. năm ………….

Mã số: ………………………………………………………………………………………………

Đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường số……. do ……………………………….cấp ngày … tháng … năm………………;

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (điều chỉnh lần thứ………) số………… do……………….cấp ngày … tháng … năm……… (nếu có);

… (1)… xin thông báo về việc tự chấm dứt hoàn toàn việc kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại cơ sở kinh doanh theo Giấy phép đã cấp kể từ ngày …. tháng…… năm……….

Gửi kèm thông báo này là các Giấy phép, Giấy phép điều chỉnh đã cấp.

… (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/20…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(2) Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

Viết một bình luận