Kễ hoạch 157/KH-UBND 2021 triển khai Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Cà Mau 2022

Kễ hoạch 157/KH-UBND 2021 triển khai Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Cà Mau 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 157/KH-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Thực hiện Công văn số 6007/BKHĐT-PTDN ngày 07/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

Phần I

HỖ TRỢ CHUNG

I. HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ CHO DNNVV

1. Tư vấn chiến lược, tư vấn triển khai để doanh nghiệp (DN) tự động hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, quản trị, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh (tư vấn về chuyển đổi số)

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với DN nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với DN vừa.

1.1. Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho DN nhỏ

Số lượng: dự kiến 10 DN, tương đương 500 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: các sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

1.2. Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho DN vừa

Số lượng: dự kiến 10 DN, tương đương 1 tỷ đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: các sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

2. Hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ, ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho DN thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong DN và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với DN siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với DN nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với DN vừa.

2.1. Tư vấn cho DN siêu nhỏ

Số lượng: dự kiến 05 DN, tương đương 100 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (iPEC).

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

2.2. Tư vấn cho DN nhỏ

Số lượng: dự kiến 05 DN, tương đương 250 triệu đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

2.3. Tư vấn cho DN vừa

Số lượng: dự kiến 05 DN, tương đương 500 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

3. Tư vấn Đăng ký bảo hộ, khai thác và ứng dụng tài sản trí tuệ của DNNVV

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Số lượng: dự kiến 02 DN, tương đương 200 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

4. Tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ cho DNNVV

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với DN nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Số lượng: dự kiến 02 DN, tương đương 200 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

II. HỖ TRỢ TƯ VẤN TOÀN DIỆN VỀ NHÂN SỰ, TÀI CHÍNH, SẢN XUẤT, BÁN HÀNG, THỊ TRƯỜNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ VÀ NỘI DUNG KHÁC CHO DNNVV

1. Tư vấn cho DN siêu nhỏ

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với DN siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với DN siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, DN siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và DN siêu nhỏ là DN xã hội.

Số lượng: dự kiến 02 DN, tương đương 140 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

2. Tư vấn cho DN nhỏ

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với DN nhỏ hoặc không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với DN nhỏ do phụ nữ làm chủ, DN nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và DN nhỏ là DN xã hội.

Số lượng: dự kiến 02 DN, tương đương 300 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

3. Tư vấn cho DN vừa

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với DN vừa hoặc không quá 200 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với DN vừa do phụ nữ làm chủ, DN vừa sử dụng nhiều lao động nữ và DN vừa là DN xã hội.

Số lượng: dự kiến 02 DN, tương đương 400 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

III. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

1. Đào tạo trực tiếp

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tổng chi phí của 01 khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của 01 khóa quản trị DN cho DNNVV.

Miễn học phí cho học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là DN xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị DN.

1.1. Khởi sự DN

Số lượng: dự kiến 02 khóa (40 học viên/khóa), tương đương 100 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký, mời chuyên gia tư vấn, đào tạo.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

1.2. Quản trị DN cơ bản

Số lượng: dự kiến 02 khóa (40 học viên/khóa), tương đương 100 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký, mời chuyên gia tư vấn, đào tạo.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

1.3. Quản trị DN chuyên sâu

Số lượng: dự kiến 01 khóa (40 học viên/khóa), tương đương 80 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký, mời chuyên gia tư vấn, đào tạo.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

2. Đào tạo tại DN

Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của 01 khóa đào tạo tại DNNVV nhưng không quá 01 khóa/năm/doanh nghiệp.

Số lượng: dự kiến 03 khóa (15 học viên/khóa), tương đương 114 triệu đồng.

Hình thức: mời chuyên gia tư vấn, đào tạo.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

Phần II

HỖ TRỢ TRỌNG TÂM

I. HỖ TRỢ DNNVV KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

1. Sử dụng cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ tối đa 03 năm kể từ ngày DN ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Số lượng: dự kiến 10 DN, tương đương 50 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: iPEC.

– Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

2. Tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Số lượng: dự kiến 05 DN (40 học viên/DN), tương đương 200 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, iPEC và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

3. Thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới

3.1. Tư vấn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở,…

Số lượng: dự kiến 02 DN, tương đương 100 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, iPEC và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2022.

3.2. Chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo,…

Số lượng: dự kiến 02 DN, tương đương 100 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, iPEC và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2022.

4. Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu

4.1. Chi phí đào tạo cho học viên của DN khi tham gia khóa đào tạo chuyên sâu ở trong nước

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong nước cho học viên của DN về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học nhưng không quá 05 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học viên/doanh nghiệp/năm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

4.2. Chi phí tham gia khóa đào tạo ở nước ngoài

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/học viên/năm và không quá 02 học viên/doanh nghiệp/năm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III/2022.

II. HỖ TRỢ DNNVV THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ

Dự kiến hỗ trợ 15 DN tham gia cụm chuỗi trong lĩnh vực (1) Nuôi trồng, chế biến thủy sản; (2) Lâm nghiệp và các sản phẩm từ rừng; (3) Sản phẩm OCOP của tỉnh (mỗi lĩnh vực 05 DN).

1. Hỗ trợ đào tạo

1.1. Hỗ trợ chi phí tổ chức khóa đào tạo…

Số lượng: dự kiến 02 DN, tương đương 100 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2022.

1.2. Hỗ trợ chi phí cho học viên của DNNVV khi tham gia khóa Đào tạo…

Số lượng: dự kiến 08 DN, tương đương 240 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2022.

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh

Tư vấn cải tiến nâng cấp DN.

Số lượng: dự kiến 05 DN, tương đương 500 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2022.

3. Hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu kết nối và mở rộng thị trường

3.1. Tư vấn Đăng ký thành công trên sàn thương mại Điện tử (TMĐT) quốc tế

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn TMĐT quốc tế nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Số lượng: dự kiến 05 DN, tương đương 500 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: iPEC.

– Đơn vị phối hợp: cơ quan, đơn vị có liên quan.

– Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2022.

3.2. Duy trì tài khoản trên sàn TMĐT quốc tế

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản bán sản phẩm trên các sàn TMĐT trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản trên sàn TMĐT quốc tế.

Số lượng: dự kiến 02 DN, tương đương 100 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: iPEC.

– Đơn vị phối hợp: cơ quan, đơn vị có liên quan.

– Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2022.

3.3. Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của DN

Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và giàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của DN tham gia tại hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài.

Số lượng: dự kiến 05 DN, tương đương 250 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: iPEC.

– Đơn vị phối hợp: cơ quan, đơn vị có liên quan.

– Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2022.

3.4. Tư vấn về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc

Hỗ trợ tối đa 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Số lượng: dự kiến 05 DN, tương đương 150 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, iPEC.

– Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2022.

4. Tư vấn về phát triển tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Đo lường, chất lượng

Hỗ trợ tối đa 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Số lượng: dự kiến 05 DN, tương đương 250 triệu đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, iPEC và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2022.

5. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

5.1. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành lập DN được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, gửi đề nghị hỗ trợ thông tin qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tới Sở kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ đề nghị gồm: bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận mã số thuế; bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.

Số lượng: dự kiến 40 DN.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý I đến IV/2022.

5.2. Hỗ trợ đăng ký DN, công bố thông tin DN

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký DN lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công bố nội dung đăng ký DN lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia.

Số lượng: dự kiến 40 DN, tương đương 4 triệu đồng (tính trừ vào thu ngân sách tỉnh).

Hình thức: công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: iPEC và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý I đến IV/2022.

5.3. Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động SXKD thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của DN, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh cho DN.

Số lượng: dự kiến 40 DN (tính trừ vào thu ngân sách tỉnh).

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký chuyển đổi.

– Cơ quan chủ trì: Sở chuyên ngành.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý I đến IV/2022.

5.4. Hỗ trợ lệ phí môn bài

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Số lượng: dự kiến 40 DN (02 triệu đồng/DN), tương đương 80 triệu đồng (tính trừ vào nộp ngân sách tỉnh lệ phí môn bài mỗi DN là 2 triệu đồng).

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký đủ điều kiện chuyển đổi.

– Cơ quan chủ trì: Cục Thuế tỉnh.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý I đến IV/2022.

5.5. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Số lượng: dự kiến 40 DN, tương đương 120 triệu đồng (tính trừ vào nộp ngân sách tỉnh, mỗi DN dự kiến hỗ trợ 03 triệu đồng).

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký để chọn DN đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện.

– Thời gian thực hiện: quý I đến IV/2022.

III. HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DNNVV KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, DNNVV THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ

1. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất

Trong từng thời kỳ, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án SXKD theo các nguyên tắc sau:

1.1.Là các DNNVV đáp ứng tiêu chí về DN khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và tiêu chí hỗ trợ DN tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại khoản 2 Điều 23; khoản 2, Điều 24,Nghị định số 80/2021/NĐ-CP , đồng thời chưa được hưởng các chính sách ưu đãi về lãi suất của Nhà nước trong cùng một giai đoạn.

1.2.Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho DN theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư. Mỗi DN được hỗ trợ lãi suất đối với 01 phương án, dự án SXKD trong cùng một giai đoạn.

1.3. Doanh nghiệp vay vốn được tổ chức tín dụng thẩm định và quyết định cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng.

2. Nội dung hỗ trợ

2.1. Trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các khoản vay của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm;

2.2. Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay có hỗ trợ lãi suất cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước bố trí; thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.3. DNNVV được hướng dẫn hỗ trợ lãi suất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan tới phương án, dự án SXKD thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất; hoàn trả số tiền được hỗ trợ lãi suất khi vi phạm các quy định về hỗ trợ lãi suất và pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng.

Số lượng: dự kiến hỗ trợ 05 dự án DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị mỗi dự án là 02 tỷ đồng, thời gian dòng đời dự án là 05 năm, thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm, tương đương tổng giá trị hỗ trợ 01 tỷ đồng.

Hình thức: thông báo rộng rãi DN đăng ký đủ điều kiện để xét.

– Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, và các đơn vị có liên quan thực hiện.

Phần III

DỰ KIẾN TỔNG KINH PHÍ HỖ TRỢ DNNVV NĂM 2022

Tổng dự toán kinh phí Kế hoạch hỗ trợ DNNVV năm 2022 là 7,728 tỷ đồng, trong đó:

– Kinh phí do Trung ương hỗ trợ: 6,524 tỷ đồng.

– Kinh phí ngân sách tỉnh: 1,204 tỷ đồng.

(Kèm theo Phụ lục dự toán kinh phí hỗ trợ DNNVV năm 2022).

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ nêu trên, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo hoàn thành từng nội dung cụ thể theo đúng thời gian quy định; xây dựng dự toán kinh phí trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh, kiến nghị về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lâm Văn Bi

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *