THỦ TỤC ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ KHI GIẢI THỂ

THỦ TỤC ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ KHI GIẢI THỂ.

Đóng mã số thuế là một trong những bước quan trọng đối với doanh nghiệp giải thể. Vậy hồ sơ và thủ tục đóng mã số thuế như thế nào là đúng chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Đóng mã số thuế là gì?

Đóng mã số thuế là thủ tục chấm dứt các hoạt động , hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế khi doanh nghiệp muốn giải thể.

Khi thực hiện bước này mọi hoạt động thay đổi đăng ký kinh doanh… đều không thể thực hiện được.

Các doanh nghiệp trước khi thực hiện việc này cần nộp các tờ khai ( tháng, quý , năm) cho cơ quan thuế tính đến thời điểm làm thủ tục đóng mã số thuế.

Các trường hợp đóng mã số thuế đối với doanh nghiệp

Các trường hợp đóng mã số thuế đều căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 16 thông tư 95/2016/TT-BTC của bộ tài chính quy định.

  • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản
  • Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Tổ chức lại doanh nghiệp ( chia, tách, sát nhập, hợp nhất).

Các nghĩa vụ người nộp thuế trước khi thực hiện đóng mã số thuế

  • Người nộp thuế cần phải nộp báo cáo tình trạng sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn tính đến thời điểm đóng mã số thuế.
  • Người nộp thuế cần hoàn thành nghĩa vụ nộp các tờ khai thuế, nộp tiền thuế.
  • Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc thì toàn bộ các đơn vị phụ thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp

Với những doanh nghiệp tự giải thế hồ sơ cần chuẩn bị gồm có:

  • Quyết định giải thể
  • Biên bản họp
  • Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan.( nếu DN có kinh doanh xuất nhập khẩu ).

Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành rà soát các Báo cáo của Doanh nghiệp đã nộp xem thiếu báo cáo nào đến thời điểm đóng mã số thuế thì nộp bổ sung.

Bước 2: Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Việc Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 67 Luật quản lý thuế 2019

“Điều 67. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đóng mã số thuế

Khoản 4 điểm a Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế của Bộ tài chính quy định về Hồ sơ đóng mã số thuế:

Điều 17. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1. Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác

a) Đối với đơn vị chủ quản, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể, hoặc Quyết định mở thủ tục phá sản, hoặc Quyết định chia, hoặc Hợp đồng hợp nhất, hoặc Hợp đồng sáp nhập, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan có thẩm quyền, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động;

– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc đã được cấp mã số thuế 13 số thì đơn vị chủ quản phải có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản cho các đơn vị trực thuộc để yêu cầu đơn vị trực thuộc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị trực thuộc với cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

b) Đối với đơn vị trực thuộc, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;

– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản thanh lý hợp đồng (nếu có) hoặc văn bản về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tham gia hợp đồng dầu khí đối với nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí;

– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

3. Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có).

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan tiếp nhận và xử lí hồ sơ giải thể

Sau khi công ty chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đóng mã số thuế theo quy định bạn cần tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý khu vực công ty bạn hoạt động.

Bước 5: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lí hồ sơ đóng mã số thuế

Sau khi bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế làm thủ tục đóng mã số thuế. Bên cơ quan thuế sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục còn lại theo quy định. Tuy nhiên công ty của bạn cũng cần thực hiện một số công việc sau:

+ Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty bạn, cơ quan thuế phải thực hiện việc Thông báo cho công ty ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho công ty. Đồng thời chuyển trạng thái của công ty và các đơn vị trực thuộc của công ty về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc sang đơn vị chủ quản theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo công ty chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho công ty (trừ người nộp thuế là doanh nghiệp).

Doanh nghiệp của bạn cũng cần thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế của đơn bị trực thuộc với cơ quan thuế quản lý sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trong trường hợp các đơn vị trực thuộc của công ty chưa thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì bên cơ quan quản lý thuế của đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo cho công ty của bạn. ( Lưu ý : các đơn vị trực thuộc cần phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi đóng mã số thuế ).

Sau khi công ty chấm dứt hoạt động ( đóng mã số thuế) nếu công ty bạn vẫn tiếp tục hoạt động thì cần phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký mã số số thuế mới với cơ quan quản lý thuế tại khu vực của mình.

Trường hợp công ty đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà đơn vị trực thuộc vẫn sử dụng mã số thuế đều được coi là sử dụng mã số thuế không hợp pháp.

Viết một bình luận