Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Miễn phí đào tạo lao động cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này chỉ rõ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi cử lao động tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng thì được miễn chi phí đào tạo. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận.

Để được miễn chi phí đào tạo, người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau: Đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục; Không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được hỗ trợ 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhưng không quá 01 lần một năm. Khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp có tối thiểu 10 học viên.

Cũng theo Nghị định này, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính theo quy định chuyên ngành) thuộc mạng lưới tư vấn viên. Trong đó, doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 03 triệu đồng/năm; Doanh nghiệp nhỏ được giảm 30% nhưng không quá 05 triệu đồng/năm; Doanh nghiệp vừa được giảm 10% nhưng không quá 10 triệu đồng/năm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2018: 7 lợi thế khi thành lập

Luật doanh nghiệp: 10 điểm đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2014

Văn bản này được hướng dẫn bởi: – Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. – Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa – Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT quy chế hoạt động của mạng lưới hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem chi tiết Nghị định 39/2018/NĐ-CP tại đây

Viết một bình luận