Kế hoạch 935/KH-UBND 2022 phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 935/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 23 tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1318/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; số 167/QĐ- TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 6086/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 318/SKH&ĐT-KTN ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022; nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

– Tiếp tục rà soát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) với nhiều hình thức đa dạng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội;

– Chú trọng hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trở thành kiểu mẫu để nhân rộng; xây dựng, phát triển các mô hình theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết, hợp tác với các thành phần kinh tế khác và thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết với hợp tác xã.

2. Mục tiêu cụ thể

– Về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Thành lập mới từ 60-70 HTX trở lên, số lượng thành viên tăng từ 3% trở lên, doanh thu bình quân một HTX đạt khoảng 2.073 triệu đồng, tăng 8,5%; lợi nhuận bình quân một HTX đạt khoảng 186 triệu đồng, tăng 10% so với năm 2021;

– Về tổ hợp tác (THT): Toàn tỉnh có khoảng 1.350 THT hoạt động, tăng 30 THT so với năm 2021; số thành viên tham gia THT tăng từ trên 1%, doanh thu bình quân một THT tăng trên 8%, lợi nhuận bình quân một THT tăng trên 7,5% so với năm 2021;

– Về hiệu quả hoạt động: Lựa chọn 05 HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả nhằm tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm trên 55% tổng số HTX trở lên;

– Về đào tạo, bồi dưỡng: Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ cao đẳng, đại học đạt từ 24% trở lên; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cho trên 2,1 nghìn lượt cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong các HTX;

– Tập trung rà soát sắp xếp, xử lý, giải thể tối thiểu 50% số HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả kéo dài, không có khả năng củng cố, tổ chức lại; các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo)

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KTTT, HTX

– Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị giao cho 01 đơn vị đầu mối và cán bộ chuyên trách theo dõi, tham mưu về phát triển KTTT, HTX; tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện;

– Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển KTTT, HTX;

– Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tại các ngành, địa phương đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX để nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi chính sách, đáp ứng được nhu cầu phát triển của HTX;

– Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về KTTT, HTX kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm; thiết lập hệ thống thông tin, quản lý khu vực KTTT, HTX kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực KTTT, HTX phát triển;

2. Về thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ KTTT, HTX

– Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung hỗ trợ: Thành lập mới 60 – 70 HTX, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho khoảng 45 HTX; hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho 10 HTX; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho 10 HTX…

– Thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh (về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giao đất, cho thuê đất, tập trung đất đai, tiếp cận vốn, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ…); tiếp tục hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các HTX trên địa bàn tỉnh cho khoảng 15 HTX;

– Đẩy mạnh các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, tạo điều kiện vốn vay để các HTX, liên hiệp HTX, THT và các thành viên để phát triển sản xuất, kinh doanh; năm 2022 hỗ trợ khoảng 70 HTX được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX (tăng 20 HTX so với năm 2021);

– Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích các HTX có đủ năng lực, điều kiện được tham gia thực hiện một số nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình đầu tư công; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các HTX tham gia dịch vụ môi trường, xây dựng và duy trì cảnh quan, môi trường nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

4. Về nâng cao hiệu quả hoạt động cho KTTT, HTX

– Tổ chức, củng cố lại hoạt động của các HTX theo đúng Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương của tỉnh đã ban hành. Bảo đảm được lợi ích của thành viên trong hợp tác xã; vận động thành viên HTX góp vốn, góp quỹ đất tạo thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa; thu hút thêm thành viên mới, nâng cao tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động của HTX;

– Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và các thành viên HTX, THT với khoảng 2,1 nghìn lượt người được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực; rà soát, đăng ký đào tạo sơ cấp nghề Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp;

– Tạo điều kiện cho HTX tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Chú trọng nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ các HTX áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, thực hiện sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, hữu cơ…); thực hiện chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ mới, tiên tiến, nhất là công nghệ về giống, công nghệ về sơ chế, bảo quản – chế biến nông sản, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ khoảng 10 HTX theo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030;

– Hỗ trợ 10-15 chủ thể là HTX, THT tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng mô hình HTX hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh;

– Tạo điều kiện, ưu tiên cho các HTX tham gia, thực hiện các nội dung chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình phát triển HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.

5. Về lựa chọn, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó năm 2022 lựa chọn 05 HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, tín dụng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với HTX và làm cơ sở để nhân rộng trên địa bàn tỉnh; ưu tiên các HTX sản xuất quy mô lớn, sản xuất sản phẩm chủ lực theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao gắn với tăng trưởng xanh, các HTX tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

(Chi tiết theo Phụ lục số 04 kèm theo)

6. Về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể trong phát triển KTTT, HTX

– Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành; phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh và các tổ chức hội, hiệp hội khác trong việc vận động quần chúng, thành viên tự nguyện tham gia phát triển KTTT, HTX và thực hiện các quy định pháp luật về KTTT, HTX; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc phát triển KTTT, HTX;

– Củng cố tổ chức của hệ thống Liên minh HTX tỉnh, bảo đảm thống nhất về tổ chức và hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực, tăng cường trách nhiệm và hiệu quả hoạt động;

– Khuyến khích hợp tác trong phát triển KTTT, HTX, nhất là trong việc tiếp thu kinh nghiệm tốt của các địa phương có phong trào phát triển KTTT, HTX mạnh; tiếp thu các hỗ trợ phát triển trong việc thành lập và nâng cao năng lực HTX; thành lập và nâng cao năng lực cơ cấu trợ giúp tổ chức KTTT.

7. Về kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện được bố trí từ Ngân sách Trung ương, ngân sách tập trung của tỉnh và kinh phí sự nghiệp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình đầu tư công; từ nguồn vận động, huy động từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, kinh phí hợp pháp khác và đóng góp từ các tổ chức kinh tế tập thể, các doanh nghiệp liên kết với tổ chức kinh tế tập thể.

(Chi tiết theo Phụ lục số 05 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện các nội dung kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, tham mưu thực hiện sơ kết, tổng kết theo quy định;

– Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành nghiên cứu, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh ban hành mới, bổ sung chính sách phát triển HTX; cân đối bố trí các nguồn vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX theo quy định;

– Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn lực về tài chính và cơ sở vật chất từ các nhà đầu tư, các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức tài chính quốc tế tạo điều kiện hỗ trợ HTX phát triển;

– Chủ trì cùng các sở, ngành liên quan giám sát UBND các huyện, thành, thị thực hiện xử lý các HTX không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục thực hiện dự án, thẩm định dự án theo mô hình HTX kiểu mới.

2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

– Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Ban đổi mới phát triển KTTT tỉnh; chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về phát triển KTTT, HTX.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về KTTT, HTX; thực hiện các chương trình, dự án dịch vụ công được giao và nhận ủy thác hỗ trợ phát triển HTX từ các cơ quan quản lý nhà nước; vận động, tư vấn thành lập HTX, THT;

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP , đề xuất bổ sung vốn điều lệ theo quy định, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, ưu tiên nguồn vốn vay cho HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là các HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chế biến;

– Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương đề xuất, lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện tham mưu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên quan tham mưu phân bổ kinh phí hàng năm từ các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Kế hoạch;

– Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa HTX với các doanh nghiệp đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra;

– Phối hợp với Liên minh HTX, các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ đưa cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

4. Sở Tài chính:Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí tổ thức triển khai thực hiện Kế hoạch và các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; quản lý Quỹ hỗ trợ KTTT, HTX hiệu quả, bảo toàn vốn của quỹ, tăng vốn điều lệ theo lộ trình.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

– Tham mưu khuyến khích, hỗ trợ khu vực KTTT, HTX thực hiện dồn đổi, tích tụ ruộng đất hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; tiếp tục đề xuất phương án xử lý những vướng mắc về đất đai của các HTX ngừng hoạt động, giải thể; thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX trên địa bàn tỉnh;

– Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX hoạt động trong lĩnh vực môi trường; tuyên truyền, vận động phát triển mô hình HTX, THT cung cấp dịch vụ môi trường, đảm nhận dịch vụ thu gom, xử lý rác thải…

6. Sở Khoa học và Công nghệ:Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ các HTX, THT tham gia các dự án, đề tài, mô hình nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; hướng dẫn, hỗ trợ các HTX đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

7. Sở Công Thương:Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX điện năng, HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại. Chú trọng tuyên truyền, vận động các HTX điện năng hoạt động kém hiệu quả chuyển đổi, giải thể, bàn giao cho ngành điện quản lý. Quan tâm hỗ trợ các HTX, THT tham gia chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

8. Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

– Chỉ đạo hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tăng cường công tác huy động vốn, tập trung cho vay thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng kế hoạch, phương án thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, nợ cần chú ý để nâng cao chất lượng tín dụng;

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân.

9. Các sở, ngành có liên quan:Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quản lý, hỗ trợ phát triển HTX, THT thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch, định hướng phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh.

10. UBND các huyện, thành, thị

– Hoàn thiện xây dựng Kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025, kế hoạch 2022 của địa phương gửi các Sở, ngành có liên quan, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 04 năm 2022;

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức tham gia và hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới HTX, THT phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tập trung chỉ đạo, vận động phát triển HTX, THT tại các xã chưa có HTX hoạt động, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới;

– Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT, HTX trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các HTX, THT;

– Quyết liệt chỉ đạo rà soát sắp xếp, giải thể đối với các trường hợp HTX không đăng ký và tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012, HTX đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả kéo dài, không có khả năng củng cố, tổ chức lại, các HTX đang giải thể nhưng còn vướng mắc trên địa bàn quản lý; yêu cầu xây dựng kế hoạch sắp xếp, xử lý cụ thể trong năm 2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 4 năm 2022 để tổng hợp báo cáo và đôn đốc thực hiện;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho HTX, liên hiệp HTX tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Tích cực chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trên địa bàn để khuyến khích nhân rộng.

11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh:Tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, hiệu quả của HTX, các cơ chế chính sách của nhà nước đối với kinh tế tập thể; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển KTTT, HTX. Tăng cường chức năng giám sát việc thực hiện Luật HTX và các chính sách phát triển KTTT, HTX.

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); – TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); – CT, các PCT UBND tỉnh; – Ủy ban MTTQ tỉnh; – Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; – UBND các huyện, thành, thị; – NHNN CN tỉnh PT, Điện lực Phú Thọ; – Liên minh HTX tỉnh; – CVP, PCVPTH; – Lưu: VT, KT6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Hải

Viết một bình luận