Công ty nào được phát hành cổ phiếu –

Phát hành cổ phiếu là hình thức huy động vốn phổ biến hàng đầu hiện nay. Với hình thức này, công ty dễ dàng huy động vốn để mở rộng đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, không phải bất cứ loại hình công ty nào cũng được phát hành cổ phiếu. Công ty muốn phát hành cổ phiếu phải đáp ứng đủ một số điều kiện. Bài viết này sẽ đi sâu để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Cổ phiếu là gì

Theo Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020, “Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó”. Chúng ta có thể hiểu cổ phiếu là loại chứng khoán, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phần đối với công ty.

Các hành thức phát hành chứng khoán

Doanh nghiệp được phát hành chứng khoán với hai hình thức

  • Chào bán riêng lẻ
  • Chào bán ra công chúng

Loại hình công ty nào được phát hành cổ phiếu

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu bằng cách chào bán ra công chúng. Với đặc điểm vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau và tự do chuyển nhượng. Đây là là loại hình công ty có khả năng huy động vốn rất dễ dàng.

Cũng theo Luật này, Công ty trách nhiệm hữu hạn cũng được phát hành cổ phiếu. Nhưng công ty TNHH chỉ được phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển thành công ty cổ phần.

Những dạng cổ phiếu

  • Cổ phiếu được phép phát hành: Là cổ phiếu mà khi thành lập công ty. Công ty được phép phát hành cổ phiếu này để huy động vốn.
  • Cổ phiếu đã phát hành: Là cổ phiếu đã được bán ra và được nhà đầu tư mua lại trên thị trường. Có nghĩa là công ty đã thu được số tiền bán các cổ phiếu đó. Số cổ phiếu này nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phiếu được phép phát hành của công ty.
  • Cổ phiếu quỹ: Là cổ phiếu đã được tổ chức, công ty phát hành trên thị trường và được mua lại bởi chính họ bằng nguồn vốn của mình.
  • Cổ phiếu đang lưu hành: Là cổ phiếu đã được phát hành và lưu hành trên thị trường, do các cổ đông nắm giữ.

Các loại cổ phiếu

Theo Luật doanh nghiệp 2020,

Công ty cổ phần phải có cổ phiếu phổ thông. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phiếu phổ thông, công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu ưu đãi. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

– Cổ phiếu ưu đãi cổ tức;

– Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại;

– Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết;

– Cổ phiếu ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Người được quyền mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều kiện để công ty phát hành cổ phiếu

Để được phát hành cổ phiếu, công ty phải đáp ứng một số điều kiện sau

  • Tại thời điểm đăng ký chào bán, phải có mức vốn điều lệ thực góp là 10 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán của công ty.
  • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi.

VD: Công ty bạn muốn phát hành cổ phiếu vào năm 2020. Thì hoạt độn kinh doanh năm 2019 của bạn phải có lãi, không có lỗ lũy kế tính đến năm 2020.

  • Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Các phương án này phải được đại hội đồng cổ đông thông qua trong cuộc họp
  • Một số điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Viết một bình luận