Hàm sản xuất của một doanh nghiệp đối với sản phẩm X như sau : Q (K – 2)L. Trong đó: K là yếu tố sản xuất vốn vàL là y. – Hoc24

Một công ty kinh doanh nghiên cứu thị trường trước khi tung ra sản phẩm và nhận thấy để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm loại A và B thì mất lần lượt là 2000 USD và 4000USD. Nếu sản xuất được x sản phẩm loại A và y sản phẩm loại B thì lợi nhuận mà công ty thu được là L ( x ; y ) = 8000 x 1 3 y 1 2 USD. Giả sử chi phí để sản xuất hai loại sản phẩm A ; B là 40 000USD. Gọi x0 ; y0 lần lượt là số phẩm loại A ; B để lợi nhuận lớn nhất. Tính x 0 2 + y 0 2

A.100

B. 8288.

C. 3637

D. 17319

Viết một bình luận