Điều khoản sử dụng và chính sách

  Mục lục

 • Chính sách đạo đức
 • Điều khoản sử dụng
 • Chính sách bảo mật
 • Chính sách Quảng cáo
 • Nguyên tắc Quảng cáo

Nội dung

Chính sách đạo đức

Những người đóng góp cho VietDU là các nhà thầu độc lập tạo và xuất bản nội dung trên VietDU.vn và các trang liên kết (“Trang web”). Những người đóng góp được bồi thường một phần dựa trên lượng nội dung mà họ tạo và / hoặc số lượt xem trang của Trang web có chứa nội dung mà họ tạo ra. Theo hợp đồng, VietDu yêu cầu những người đóng góp của nó phải duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao và tất cả các yêu cầu pháp lý, bao gồm cả các yêu cầu tiết lộ của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Những người đóng góp, chứ không phải VietDU, chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các tiêu chuẩn này của chính họ.Những người đóng góp này và những người viết khác cung cấp lời khuyên và thông tin mà họ có ý định không chỉ thực tế mà còn đáng tin cậy. Những người đóng góp này và các nhà văn khác viết và chịu trách nhiệm về nội dung của họ và nội dung này được cung cấp trên VietDU “AS IS”. Việc bạn sử dụng Trang web phải tuân theo Điều khoản Sử dụng (bao gồm mọi tuyên bố từ chối trách nhiệm).

Điều khoản sử dụng

Cập nhật ngày 14 tháng 4 năm 2021

1. Tổng quan

VietDU.vn và các trang web liên kết của nó (gọi chung là “Trang web”) là thương hiệu Dotdash, được sở hữu và điều hành bởi About, Inc. và các chi nhánh của nó (“VietDU”, “Công ty”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) . Việc truy cập và sử dụng Trang web phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng này (“Điều khoản Sử dụng”).

 • “Trang web” hoặc “Số dư” sẽ bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi VietDU, bất kể phương tiện nào và sẽ bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ trang web liên kết nào, ứng dụng di động, video, sản phẩm và ứng dụng nào mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào, và bất cứ lúc nào, sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web, có hoặc không có thông báo.
 • Trang web không dành cho người dùng dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không sử dụng Trang web và không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.
 • Chúng tôi không tuyên bố rằng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của Trang web có thể truy cập hoặc thích hợp bên ngoài Hoa Kỳ. Quyền truy cập vào Trang web có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập Trang web từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng mình và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Số dư không cung cấp các dịch vụ thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin có sẵn thông qua Trang web chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin trên cơ sở “nguyên trạng”, người dùng hoàn toàn chịu rủi ro. Thông tin không có nghĩa là và không nên được hiểu là lời khuyên hoặc được sử dụng cho mục đích đầu tư. VietDU không đảm bảo về tính chính xác, chất lượng hoặc tính đầy đủ của thông tin và VietDU sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong thông tin hoặc đối với sự phụ thuộc vào thông tin của bất kỳ người dùng nào.Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh thông tin phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia có trình độ liên quan đến bất kỳ câu hỏi tài chính cụ thể nào mà người dùng có thể có. Số dư không được xác nhận bởi hoặc liên kết với FINRA hoặc bất kỳ cơ quan quản lý tài chính, cơ quan hoặc hiệp hội nào khác.

3. Quyền của chúng tôi để sửa đổi các điều khoản sử dụng này

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên. Các thay đổi sẽ xuất hiện trên Trang web và sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận các thay đổi.

4. Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chính sách Bảo mật của chúng tôi chứa thêm thông tin về cách dữ liệu được thu thập, sử dụng và cung cấp trên hoặc bởi Trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc nó, ở đây.

5. Cán cân Sở hữu trí tuệ

Giấy phép Giới hạn của bạn đối với Sở hữu trí tuệ của chúng tôi

Các tài liệu được sử dụng và hiển thị trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh, đồ họa, hình minh họa và tác phẩm nghệ thuật, video, âm nhạc và âm thanh, và tên, biểu trưng, ​​nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, là tài sản của VietDU, About , Inc., hoặc các chi nhánh hoặc nhà cấp phép của nó và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Bất kỳ nội dung nào như vậy chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn, phi thương mại. Bạn đồng ý không sửa đổi, tái sản xuất, truyền lại, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng hoặc lưu hành bất kỳ tài liệu nào như vậy mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VietDU.Số dư cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng Trang web và bất kỳ tài liệu nào trên trang web cho các mục đích phi thương mại tuân theo các Điều khoản Sử dụng này.

Cân bằng Nhãn hiệu và Biểu trưng

Các điều khoản của VietDU, www.VietDU.vn và các nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu khác của VietDU cũng như các biểu tượng liên quan và tất cả các tên, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có liên quan là nhãn hiệu của VietDU hoặc các chi nhánh hoặc người cấp phép của VietDU. Bạn không thể sử dụng những nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VietDU. Tất cả các tên, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Trang web là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

6. Phụ thuộc vào thông tin trên trang web

Chúng tôi không có nghĩa vụ và bạn không nên mong đợi chúng tôi xem xét nội dung trên Trang web của chúng tôi, bao gồm các Đóng góp của Người dùng (được định nghĩa bên dưới) hoặc các đóng góp của các cộng tác viên độc lập của chúng tôi.

Giới thiệu về cộng tác viên của chúng tôi

VietDU tìm kiếm các nhà cung cấp nội dung trong các vấn đề cụ thể với tư cách là nhà thầu độc lập đóng góp cho Trang web. Số dư không đại diện hoặc đảm bảo rằng bất kỳ người đóng góp nào đã đạt được bất kỳ trình độ chuyên môn hoặc kiến ​​thức cụ thể nào hoặc có bất kỳ bằng cấp hoặc chứng chỉ cụ thể nào, không giới hạn, về chủ đề liên quan đến đóng góp của họ. Trong phạm vi chúng tôi coi mỗi cộng tác viên này là một chuyên gia, bạn phải hiểu rằng chúng tôi dựa vào thông tin họ cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi không có nghĩa vụ phải xác minh độc lập hoặc cố gắng xác nhận bất kỳ thông tin nào họ cung cấp, cũng như bằng cấp hoặc chứng chỉ của họ.VietDu cũng không có nghĩa vụ giám sát hoặc nghiên cứu độc lập hoặc xác minh bất kỳ nội dung nào họ đóng góp. Những người đóng góp, ngay cả khi được coi là chuyên gia, không phải là nhân viên của VietDU hoặc các chi nhánh của nó và VietDU không thể và không đại diện hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc trung thực của các bằng cấp hoặc thông tin xác thực của bất kỳ người đóng góp nào, cũng như của bất kỳ người dùng nào khác của Địa điểm.

Vui lòng không dựa vào nội dung Trang web, bao gồm Đóng góp của người dùng và nội dung từ các nhà thầu độc lập của chúng tôi đóng góp. Nội dung chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không bao giờ có thể tính đến các hoàn cảnh và nhu cầu cá nhân, duy nhất của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự tin cậy hoặc hành động nào bạn thực hiện vi phạm thỏa thuận của bạn với chúng tôi sẽ do bạn chịu rủi ro duy nhất và duy nhất và VietDU sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ gì đối với bạn. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng thông tin liên lạc trên hoặc thông qua Trang web, cho dù với nhà cung cấp nội dung hay người dùng khác, đều do bạn tự chịu rủi ro và không được bảo đảm bởi bất kỳ đặc quyền hoặc nghĩa vụ bảo mật nào có thể áp dụng nếu bạn nhận được lời khuyên chuyên môn của riêng mình (ví dụ: , từ một cố vấn tài chính).

7. Sử dụng Trang web bị Cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều khoản Sử dụng này. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web:

 • Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế.
 • Với mục đích lợi dụng, gây hại hoặc cố gắng lợi dụng hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho họ xem nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cách khác.
 • Để truyền hoặc mua bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm bất kỳ “thư rác”, “thư dây chuyền” hoặc “thư rác” hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác.
 • Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh VietDU, một nhân viên của VietDU, một người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc tên hiển thị được liên kết với bất kỳ điều nào ở trên).
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ức chế việc sử dụng hoặc hưởng thụ Trang web của bất kỳ ai, hoặc hành vi, theo xác định của chúng tôi, có thể gây hại cho VietDU hoặc người dùng Trang web hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 • “Cóp nhặt” hoặc phân tách dữ liệu khỏi Trang web (cho dù bằng phương tiện thủ công hay tự động) cho bất kỳ mục đích thương mại, tiếp thị hoặc biên dịch hoặc nâng cao dữ liệu nào.
 • Đưa vào bất kỳ vi-rút, ngựa trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web.
 • Nếu không, cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web.

8. Nội dung mà bạn cung cấp trên trang web

Đóng góp của người dùng

Trang web có thể chứa bảng tin, phòng trò chuyện, trang web cá nhân hoặc hồ sơ, diễn đàn, bảng thông báo và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc truyền cho người dùng khác hoặc người khác người (sau đây gọi là “đăng”) nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “Đóng góp của Người dùng”) trên hoặc thông qua Trang web.

Nếu bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân (ví dụ: tên người dùng, địa chỉ email) trên Trang web, chẳng hạn như trên diễn đàn, phòng trò chuyện hoặc trên bất kỳ trang nào khác do người dùng hoặc thành viên tạo, thông tin đó có thể được xem trong các công cụ tìm kiếm, được thu thập và sử dụng bởi những người khác và có thể dẫn đến liên hệ không mong muốn từ các bên khác. Chúng tôi khuyên bạn không nên đăng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào khác trên Trang web của chúng tôi.

Mọi Đóng góp của Người dùng mà bạn đăng lên Trang web sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bằng cách cung cấp bất kỳ Đóng góp nào của người dùng trên Trang web, bạn cấp cho chúng tôi và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và mỗi người trong số họ và những người được cấp phép tương ứng, người kế nhiệm và chuyển nhượng quyền sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, thực hiện, hiển thị, phân phối và tiết lộ cho người thứ ba bên bất kỳ tài liệu nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong và đối với Đóng góp của người dùng và có quyền cấp giấy phép đã cấp ở trên cho chúng tôi và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng như từng người trong số họ và những người được cấp phép, kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của chúng tôi.
 • Tất cả các Đóng góp của Người dùng của bạn đều làm và sẽ tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Đóng góp nào của Người dùng mà bạn gửi hoặc đóng góp và bạn, không phải Công ty, chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đó, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và tính thích hợp của nội dung đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Đóng góp nào của Người dùng do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web đăng tải.

Giám sát và Thực thi; Chấm dứt

Chúng tôi có quyền:

 • Xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ Đóng góp nào của Người dùng vì bất kỳ hoặc không có lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bất kỳ Đóng góp của người dùng nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm nếu chúng tôi tin rằng Đóng góp của người dùng đó vi phạm Điều khoản sử dụng, bao gồm các tiêu chuẩn nội dung bên dưới, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, đe dọa sự an toàn cá nhân của người dùng Trang web hoặc công chúng hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Công ty.
 • Tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng tài liệu do bạn đăng vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.
 • Thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật, đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép Trang web.
 • Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang web vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng này.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác liên quan đến bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Trang web. BẠN CHỜ ĐỢI VÀ NẮM GIỮ CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, ĐẠI LÝ, GIẤY PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA NÓ TỪ BẤT KỲ YÊU CẦU YÊU CẦU DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO DO BẤT KỲ BÊN NGOÀI THỰC HIỆN TRONG ĐÓ HOẶC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA NÓ VÀ DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ HẬU QUẢ CHO LÀ CÔNG TY / CÁC BÊN NÀY HOẶC CÁC THẨM QUYỀN THI HÀNH PHÁP LUẬT.

Chúng tôi không thể và không cam kết xem xét tất cả tài liệu trước khi nó được đăng trên Trang web và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng tài liệu bị phản đối sau khi nó đã được đăng. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến việc truyền tải, liên lạc hoặc nội dung được cung cấp bởi bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm với bất kỳ ai về việc thực hiện hoặc không đạt hiệu quả của các hoạt động được mô tả trong phần này.

Tiêu chuẩn nội dung

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các Đóng góp của Người dùng và việc sử dụng Dịch vụ Tương tác. Toàn bộ Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương và quốc tế. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Đóng góp của Người dùng không được:

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã, lăng mạ, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, thù hận, kích động hoặc có thể bị phản đối.
 • Quảng bá tài liệu khiêu dâm hoặc khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác.
 • Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và quyền riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc có thể mâu thuẫn với Điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi .
 • Có khả năng lừa dối bất kỳ người nào.
 • Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào.
 • Gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết hoặc có thể khó chịu, quấy rối, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • Mạo danh bất kỳ người nào hoặc trình bày sai danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Thúc đẩy các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và các khuyến mãi bán hàng khác, hàng đổi hàng hoặc quảng cáo.
 • Tạo ấn tượng rằng chúng xuất phát từ hoặc được xác nhận bởi chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, nếu không phải như vậy.

9. Sự bồi thường của bạn đối với chúng tôi

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ VietDU vô hại và các cán bộ, giám đốc, chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp thông tin, chi nhánh, người cấp phép và người được cấp phép (gọi chung là “Các bên được bồi thường”) khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý và chi phí , bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý, do các Bên được bồi thường phải gánh chịu liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ (a) bất kỳ Đóng góp nào của Người dùng, hoặc (b) do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào trong tài khoản của bạn hoặc các Điều khoản Sử dụng này hoặc mọi tuyên bố, bảo đảm và giao ước có trong các Điều khoản Sử dụng này. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ và hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào như vậy. VietDu có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường.

10. TỪ CHỐI BẢO HÀNH

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM TIÊU ĐỀ HOẶC NGỤ Ý BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BẢO ĐẢM HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM TIÊU ĐỀ HOẶC NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG BẢO ĐẢM HOẶC PHÙ HỢP VỚI CÁC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ CÓ MỤC ĐÍCH KHÁC VÀ KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ, HẠN CHẾ HOẶC SỬA ĐỔI THEO LUẬT ÁP DỤNG CHO CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. CHÚNG TÔI KHÔNG KẾT THÚC VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CHÍNH XÁC HOẶC TIN CẬY CỦA BẤT KỲ Ý KIẾN, LỜI KHUYÊN HOẶC TUYÊN BỐ NÀO TRÊN TRANG WEB.THÔNG TIN, SỰ THẬT VÀ KHAI THÁC ĐƯỢC CUNG CẤP KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG CHO TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP.

11. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. KHÔNG GÌ, SỐ CÂN BẰNG HOẶC GIỚI THIỆU, BẤT KỲ BẤT KỲ CÔNG TY CỔ PHẦN NÀO, KHOẢNG CÁCH NÀO, LIÊN QUAN ĐẾN, ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP (BAO GỒM CÁC NHÀ ĐÓNG GÓP ĐỘC LẬP CỦA CHÚNG TÔI) SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT CỨ NGƯỜI NÀO PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ MẤT HOẶC BẤT CỨ NÀO CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ, HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, KHỦNG KHIẾP HOẶC TƯƠNG TỰ PHÁT SINH NGOÀI VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG CỦA BẠN ĐỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG, TRANG WEB VÀ THÔNG TIN CÓ SN TRÊN TRANG WEB HOẶC PHÁT HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỂ PHẢN ỨNG HOẶC LÀ KẾT QUẢ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ TRÊN TRANG WEB.TẠI ĐÂY BẠN CHỜ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI SỰ CÂN BẰNG, GIỚI THIỆU, CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN, KHỐI LƯỢNG, LIÊN HỆ, ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN VÀ CẤP PHÉP CỦA BẠN (BAO GỒM CÁC NHÀ ĐÓNG GÓP ĐỘC LẬP CỦA CHÚNG TÔI) PHÁT HIỆN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN.

12. Liên kết, Quảng cáo, Trang web và Nội dung của Bên thứ ba

Chúng tôi không xem xét hoặc giám sát bất kỳ trang web, quảng cáo hoặc phương tiện truyền thông nào khác được liên kết đến hoặc có sẵn thông qua Trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ quảng cáo hoặc trang web được liên kết nào của bên thứ ba đó. Trước khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba được mô tả trên Trang web, bạn nên xác minh giá cả, chất lượng sản phẩm và các thông tin khác cần thiết để thực hiện một giao dịch mua có thông tin. VietDU hoặc công ty mẹ hoặc bất kỳ công ty con, bộ phận, chi nhánh, đại lý, đại diện hoặc người cấp phép nào của VietDU sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba dựa trên thông tin được cung cấp trên Trang web và chúng tôi sẽ không nhận hoặc xem xét các khiếu nại liên quan đến việc mua hàng như vậy.

13. Tranh chấp

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web sẽ được điều chỉnh và được hiểu và thực thi theo luật của Bang New York (không tính đến xung đột của các nguyên tắc luật). Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp nào như vậy, bạn đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán và địa điểm duy nhất tại các tòa án ở Tiểu bang New York, Quận New York.

BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO CỦA HÀNH ĐỘNG HOẶC YÊU CẦU BẠN CÓ THỂ PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC TRANG WEB PHẢI ĐƯỢC BÌNH LUẬN TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG CHÍNH XÁC, LỖI KHÁC, ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG HOẶC YÊU CẦU ĐƯỢC BẢO LÃNH VĨNH VIỄN BẠN Ở ĐÂY ĐỒNG Ý CHỜ ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG HOẶC YÊU CẦU SAU NGÀY ĐÓ.

14. Từ bỏ và Hiệu lực từng phần

Không có sự từ bỏ nào của VietDU đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ được coi là sự từ bỏ tiếp tục hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác và bất kỳ sự thất bại nào của VietDU trong việc khẳng định một quyền hoặc điều khoản theo Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản Việc sử dụng sẽ tiếp tục đầy đủ và có hiệu lực.

15. Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản Sử dụng tạo thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và VietDU đối với Trang web và thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận, đại diện và bảo đảm trước đây và đương thời, cả bằng văn bản và bằng miệng, đối với Trang web.

16. Chính sách DMCA

VietDU xử lý vi phạm bản quyền theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA). Bạn không được đăng, tải lên hoặc đặt bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên Trang web thuộc về bên thứ ba, trừ khi bạn có quyền hợp pháp để làm như vậy. Nếu bạn thực sự tin rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã được sao chép lại trên Trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, bạn có thể thông báo cho đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi bằng thư cho Đại lý bản quyền (Pháp lý), About, Inc., 28 Liberty Street, 7th Floor, New York, NY, 10005 hoặc trong email tới  SafeHarborAgent@About.Com .Thông tin liên hệ này chỉ dành cho vi phạm bản quyền bị nghi ngờ. Vui lòng bao gồm những điều sau:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
 • Nhận dạng tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu khiếu nại liên quan đến nhiều tác phẩm trên Trang web, một danh sách đại diện của các tác phẩm đó.
 • Nhận dạng tài liệu mà bạn cho là vi phạm một cách đủ chính xác để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó, chẳng hạn như URL (trang web) chính xác mà tài liệu đó xuất hiện, cùng với bất kỳ bản sao nào bạn có của trang web đó.
 • Thông tin đầy đủ mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn (bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ email của bạn).
 • Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Một tuyên bố, sẽ bị phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo bằng văn bản là chính xác và bạn được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền.
 • Xin lưu ý rằng nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động trên Trang web đang vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư).

Chính sách của VietDU là vô hiệu hóa tài khoản của những người dùng liên tục đăng tài liệu vi phạm trên Trang web.

17. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Trang web này là một thương hiệu Dotdash, được sở hữu và điều hành bởi About, Inc., có địa chỉ tại 28 Liberty Street, Tầng 7, New York, NY 10005.

Tất cả các phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và các thông tin liên lạc khác liên quan đến Trang web phải được chuyển đến:  contact@VietDU.vn .

Cảm ơn bạn đã ghé thăm VietDU.

Chính sách bảo mật

Cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2021

Tại VietDU, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư trực tuyến và chúng tôi tôn trọng mối quan tâm của cộng đồng người dùng của chúng tôi. Trong chính sách này (“Chính sách Bảo mật”), chúng tôi mô tả các thực tiễn về quyền riêng tư của mình liên quan đến thông tin chúng tôi thu thập thông qua VietDU.vn và các trang liên kết của nó, TheVietDuCareers.com, TheVietDuSMB.com và TheVietDuEveryday.com (gọi chung là “Trang web”) , để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về cách bạn chia sẻ thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web, cũng như quyền của bạn trong việc xác định những gì chúng tôi làm với thông tin mà chúng tôi thu thập hoặc lưu giữ về bạn.

Hiểu cách thu thập thông tin trên số dư

Thông tin bạn có thể chọn cung cấp cho chúng
tôi Chúng tôi có thể thu thập thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân, trực tiếp từ bạn nếu bạn chọn cung cấp thông tin đó. Ví dụ: bạn có thể cung cấp cho chúng tôi tên và thông tin liên hệ của bạn (chẳng hạn như địa chỉ email), ngày sinh hoặc các chi tiết khác có tính chất đó, khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát trên Trang web.

Bạn cũng có thể chọn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân về bản thân khi bạn tham gia vào các diễn đàn hoặc thảo luận trên Trang web. Xin lưu ý rằng thông tin bạn đăng trên các diễn đàn này có thể được xem hoặc nắm bắt bởi bất kỳ ai truy cập Trang web, do đó bạn nên tránh đăng dữ liệu cá nhân nhạy cảm mà bạn không muốn công khai.

Thông tin được thu thập tự động
khi bạn truy cập Số dư Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi và các đối tác và nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin nhất định về lượt truy cập của bạn bằng các công cụ như cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự khác. Thông tin được thu thập tự động khi bạn truy cập Trang web có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, đặc điểm của hệ điều hành, thông tin về trình duyệt và cài đặt hệ thống, dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị di động mà bạn sử dụng để truy cập Trang web, số nhận dạng thiết bị duy nhất, dữ liệu dòng nhấp chuột ( hiển thị đường dẫn từng trang mà bạn đi khi duyệt qua Trang web).Chúng tôi hoặc các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà mỗi chúng tôi thu thập tự động với thông tin khác về bạn, bao gồm cả thông tin bạn chọn cung cấp.

Cookie  là các tệp nhỏ mà các trang web và các dịch vụ trực tuyến khác sử dụng để lưu trữ thông tin về người dùng trên máy tính của chính người dùng. Trang web này có thể sử dụng cookie (chẳng hạn như cookie HTTP và HTML5, cũng như các loại lưu trữ cục bộ khác. Để biết thêm thông tin về cookie, bạn có thể truy cập  http://www.allaboutcookies.org . Xem phần bên dưới liên quan đến các  lựa chọn của bạn  để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể giới hạn hoặc vô hiệu hóa cookie trên máy tính của mình. Nếu bạn chọn tắt cookie, điều đó có thể ảnh hưởng đến một số tính năng nhất định của Trang web sử dụng cookie để nâng cao chức năng của chúng.

Để quản lý việc thu thập dữ liệu tự động của mình, chúng tôi có thể đặt các thẻ (thường được gọi là “đèn hiệu web”) trên các trang trên Trang web hoặc trong các email mà chúng tôi gửi cho bạn. Báo hiệu web  là các tệp nhỏ liên kết các trang web với các máy chủ web cụ thể và cookie của chúng, và chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như đếm số lượng khách truy cập vào Trang web, phân tích cách người dùng điều hướng xung quanh Trang web, đánh giá số lượng email mà chúng tôi gửi thực sự được mở và những bài báo hoặc liên kết nào được khách truy cập xem.

Chúng tôi cũng sử dụng các dịch vụ phân tích trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, trên Trang web, để cung cấp cho chúng tôi số liệu thống kê và thông tin khác về khách truy cập vào Trang web.

Tín hiệu “Không theo dõi”.  Cài đặt trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn tự động truyền tín hiệu “không theo dõi” đến các trang web và dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập. Tại thời điểm này, không có sự đồng thuận giữa những người tham gia trong ngành về ý nghĩa của “không theo dõi” trong bối cảnh này. Giống như nhiều trang web khác, VietDU.vn không được định cấu hình để phản hồi các tín hiệu “không theo dõi” từ các trình duyệt. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các tín hiệu “không theo dõi”.

Cuối cùng, các công ty cung cấp một số ứng dụng, công cụ, tiện ích và plugin của bên thứ ba có thể xuất hiện trên Trang web (ví dụ: nút “Thích” trên Facebook), cũng có thể sử dụng các phương tiện tự động để thu thập thông tin liên quan đến tương tác của bạn với các tính năng này . Việc thu thập thông tin này tuân theo các chính sách bảo mật hoặc thông báo của các nhà cung cấp đó.

Thông tin thêm về việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác của chúng tôi được mô tả trong Tiết lộ Cookie của chúng tôi  tại đây .

Cách Chúng tôi Có thể Sử dụng Thông tin Chúng tôi Thu thập
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được trên Số dư cho các mục đích khác nhau, bao gồm các mục đích được liệt kê bên dưới. Ví dụ: nếu bạn liên hệ với chúng tôi khi có câu hỏi và cung cấp địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email bạn đã cung cấp để trả lời câu hỏi của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn và thông qua Trang web để:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu (chẳng hạn như khi bạn đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi);
 • Trả lời các yêu cầu, câu hỏi và nhận xét, đồng thời cung cấp các hình thức hỗ trợ người dùng khác;
 • Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ, hoặc hướng bạn đến các phần của Trang web này hoặc các trang web khác mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm;
 • Để phục vụ quảng cáo, nội dung và ưu đãi cho bạn dựa trên sở thích và các hoạt động trực tuyến của bạn, từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba;
 • Thông báo về và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện, chương trình, cuộc thi và các ưu đãi hoặc khuyến mãi khác;
 • Tiến hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (có thể bao gồm phát triển các tính năng mới cho Trang web; phân tích và nâng cao trải nghiệm người dùng trên Trang web; đánh giá hiệu quả của việc tiếp thị và quảng cáo; và quản lý thông tin liên lạc của chúng tôi);
 • Thực hiện phân tích dữ liệu về việc sử dụng Trang web (bao gồm nghiên cứu thị trường và khách hàng, phân tích xu hướng và phân tích tài chính);
 • Bảo vệ chống lại, xác định và ngăn chặn gian lận và hoạt động tội phạm khác, yêu cầu bồi thường và các trách nhiệm pháp lý khác; và
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, yêu cầu thực thi pháp luật và các chính sách của công ty chúng tôi.

Cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin
Các đại lý, nhà cung cấp, nhà tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ khác của chúng tôi có thể có quyền truy cập vào thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web để thực hiện công việc thay mặt chúng tôi. Các bên đó phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật và bị hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Trang web cho các mục đích khác ngoài việc cung cấp hỗ trợ được yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin:

 • Với các chi nhánh của chúng tôi cho mục đích kinh doanh nội bộ;
 • Với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, bao gồm mạng truyền thông xã hội, nền tảng quản lý dữ liệu và các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo khác; ví dụ: chúng tôi có thể đối sánh địa chỉ email của bạn với các bên thứ ba mà bạn cũng đã đồng ý chia sẻ địa chỉ email của mình và sử dụng đối sánh đó để gửi các đề nghị hoặc email tùy chỉnh cho bạn trên Trang web và các nơi khác trực tuyến;
 • Nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật, quy định hoặc quy trình pháp lý (chẳng hạn như lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa);
 • Để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia;
 • Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính, hoặc liên quan đến cuộc điều tra về hoạt động bất hợp pháp thực tế hoặc bị nghi ngờ;
 • Đối với thông tin phân tích và thống kê, để thông báo cho các nhà quảng cáo về bản chất của cơ sở người dùng của chúng tôi;
 • Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh hoặc tài sản của mình (bao gồm cả việc tổ chức lại, giải thể hoặc thanh lý). Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ tìm cách cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về mặt thương mại, ví dụ: qua email và / hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi, về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu, cách sử dụng mới không tương thích đối với thông tin cá nhân của bạn và các lựa chọn bạn có thể có liên quan đến cá nhân của mình thông tin; và
 • Với sự đồng ý của bạn hoặc theo quyết định của bạn.

Lưu giữ và truy cập dữ liệu
Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được lưu giữ, chẳng hạn như để cho phép bạn sử dụng Trang web và các sản phẩm của bạn hoặc để cung cấp dịch vụ cho bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu trong thời gian dài hơn để tuân thủ luật hiện hành (bao gồm cả những luật liên quan đến lưu giữ tài liệu), giải quyết tranh chấp với bất kỳ bên nào và nếu cần thiết để cho phép chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và các nguyên tắc lưu giữ nội bộ của chúng tôi.Chúng tôi tôn trọng quyền kiểm soát của bạn đối với thông tin của bạn và theo yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm cách xác nhận danh tính của bạn và liệu chúng tôi có giữ hoặc đang xử lý thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ bạn hay không. Bạn cũng có quyền sửa đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin đó nữa. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu của bạn, chẳng hạn như nếu nó cản trở các nghĩa vụ quy định của chúng tôi, ảnh hưởng đến các vấn đề pháp lý, chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn hoặc liên quan đến chi phí hoặc nỗ lực không tương xứng, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu trong một khung thời gian hợp lý và cung cấp cho bạn lời giải thích.Để thực hiện yêu cầu như vậy của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  privacy@VietDU.vn .

Lựa chọn của bạn

Hủy đăng ký nhận email.  Để hủy đăng ký một bản tin cụ thể, hãy nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối bản tin email đó. Nếu bạn muốn chọn không tham gia TẤT CẢ các chiến dịch email của VietDU trên toàn cầu, vui lòng gửi email đến  optout@VietDU.vn  với “Hủy đăng ký” trong dòng chủ đề. Khi chúng tôi gửi bản tin cho người đăng ký, chúng tôi có thể cho phép các nhà quảng cáo hoặc đối tác bao gồm thông báo trong các bản tin đó hoặc chúng tôi có thể gửi các bản tin riêng thay mặt cho các nhà quảng cáo hoặc đối tác đó. Chúng tôi có thể tiết lộ các lựa chọn từ chối của bạn cho các bên thứ ba để họ có thể tôn trọng các tùy chọn của bạn theo luật hiện hành.

Chặn cookie.  Một số trình duyệt nhất định có thể được định cấu hình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie hoặc cho phép bạn hạn chế hoặc vô hiệu hóa một số cookie nhất định. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tắt cookie, điều đó có thể ảnh hưởng đến một số tính năng nhất định của Trang web sử dụng cookie để nâng cao chức năng của chúng.

Đang tắt các đối tượng được chia sẻ cục bộ.  Chúng tôi có thể sử dụng các loại lưu trữ cục bộ khác có chức năng tương tự, nhưng được lưu trữ trong các phần khác nhau của máy tính của bạn từ cookie của trình duyệt thông thường. Trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn tắt bộ nhớ cục bộ HTML5 hoặc xóa thông tin có trong bộ nhớ cục bộ HTML5. Nhấp vào đây  để biết chi tiết về việc xóa thông tin có trong “các đối tượng được chia sẻ cục bộ” hoặc điều chỉnh các tùy chọn liên quan.

Các tùy chọn liên quan đến mạng quảng cáo của bên thứ ba.  Như được mô tả trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi và các bên thứ ba có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin và suy ra sở thích của bạn cho các mục đích quảng cáo dựa trên sở thích. nếu bạn không muốn nhận quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên việc sử dụng trình duyệt hoặc thiết bị của mình, bạn thường có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách nhấp vào  đây . Xin lưu ý rằng bạn sẽ tiếp tục thấy các quảng cáo, nhưng những quảng cáo như vậy sẽ không còn được điều chỉnh cho phù hợp với sở thích của bạn nữa.Để biết thêm thông tin về các dịch vụ và mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng các công nghệ này, bạn có thể truy cập  www.aboutads.info  và  nhấp vào đây  để chọn không tham gia hoặc để tìm hiểu thêm về các tùy chọn của bạn. Bạn cũng có thể truy cập  trang web của NAI để có thêm các tùy chọn  về cách chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích. Để chọn không sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự của LiveRamp Inc., hãy nhấp vào đây .

Cách Chúng tôi Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân
Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trước sự phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng trái phép, bất hợp pháp hoặc trái phép. Điều đó nói lên rằng, không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin được truyền trực tuyến và bạn phải chịu một số rủi ro liên quan đến tính bảo mật của thông tin bạn cung cấp thông qua bất kỳ trang web nào, bao gồm cả Trang web này. Nếu bạn có thắc mắc về bảo mật dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới  security@VietDU.vn .Để yêu cầu lời mời tham gia chương trình tiền thưởng lỗi của chúng tôi để gửi báo cáo về các lỗ hổng được tìm thấy trên VietDU.vn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến  bugbounty@VietDU.vn .

Liên kết Từ Số dư đến Trang web Khác
Trên Trang web này, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác được kiểm soát bởi các bên thứ ba. Các trang web được liên kết có thể có các thông báo hoặc chính sách về quyền riêng tư của riêng họ, mà chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của các trang web mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát.

Khảo sát và
Câu đố Trong khi truy cập VietDU, bạn có thể có cơ hội tham gia vào các cuộc khảo sát, câu đố hoặc các tính năng tương tác khác yêu cầu thông tin về bạn cũng như ý kiến ​​và sở thích của bạn. Việc bạn tham gia vào các tính năng này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn chọn tham gia, xin lưu ý rằng các tính năng này có thể được vận hành bởi một bên thứ ba không được kiểm soát bởi VietDU, và do đó thông tin bạn cung cấp có thể được bên thứ ba thu thập và tuân theo chính sách bảo mật của họ.

Quyền riêng tư của trẻ em
Trang web này không được thiết kế hoặc dành cho trẻ em sử dụng và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ xóa bất kỳ thông tin nào như vậy.

Thông tin cho Người dùng Bên ngoài Hoa Kỳ
Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được các chi nhánh và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi lưu trữ, chuyển giao và xử lý trong và đến Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Luật bảo vệ dữ liệu ở những quốc gia này có thể đưa ra tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn thấp hơn so với quốc gia bạn cư trú. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và đã áp dụng các cơ chế thích hợp để bảo vệ dữ liệu đó khi dữ liệu đó được chuyển ra quốc tế. Chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật đầy đủ bởi bất kỳ bên thứ ba nào sẽ truy cập thông tin của bạn (ví dụ: bằng cách sử dụng Điều khoản mẫu được Châu Âu chấp thuận Hội đồng).

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi và cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và việc thu thập, sử dụng, duy trì, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác, và, trừ khi được nêu trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sử dụng sự đồng ý này làm cơ sở pháp lý cho việc chuyển dữ liệu đó.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin về việc chuyển dữ liệu cá nhân của mình ra quốc tế hoặc các biện pháp bảo vệ đã thực hiện, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới  privacy@VietDU.vn .

Cách chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đối với chính sách bảo mật này
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật trực tuyến này theo định kỳ để phản ánh những thay đổi đối với thực tiễn bảo mật của chúng tôi, chẳng hạn như cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân. Nếu chúng tôi đề xuất thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ đăng một thông báo nổi bật trên trang chủ VietDU.vn để thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với chính sách này và chúng tôi cho biết ở đầu chính sách ngày mà nó được cập nhật gần đây nhất. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

Cách liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có thắc mắc về chính sách này hoặc về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới  privacy@VietDU.vn .

Nếu bạn là cư dân California muốn hỏi về quyền riêng tư của bạn ở California, vui lòng bao gồm “Yêu cầu về quyền riêng tư của California” trong dòng chủ đề của email của bạn.

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu muốn hỏi về quyền của mình theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (“GDPR”), vui lòng bao gồm “yêu cầu về quyền riêng tư của GDPR” trong dòng chủ đề của email của bạn.

Bạn cũng có thể viết thư tới:
VietDU Privacy
28 Liberty Street, 7th Floor, New York, NY 10036

Nếu bạn có mối quan tâm về quyền riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ (miễn phí) tại  https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

Các quy định cụ thể về quyền tài phán

Thông báo về quyền riêng tư của California

Thông báo về Quyền riêng tư của Đạo luật Người tiêu dùng California (” Thông báo CCPA “) này áp dụng cho “Người tiêu dùng” theo định nghĩa của Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (” CCPA “). Đối với mục đích của Thông báo CCPA này, thông tin cá nhân áp dụng cho “Thông tin cá nhân” theo định nghĩa của CCPA (còn được gọi là “PI” ở đây).

Chúng tôi thu thập và chia sẻ các loại PI sau đây từ các nguồn tương ứng và cho các mục đích tương ứng được nêu trong bảng dưới đây.

Loại thông tin cá nhânNguồn thông tin cá nhânMục đích cho Bộ sưu tậpDanh mục Bên thứ ba được chia sẻ Thông tin Cá nhânMục đích của Bên thứ ba Nhận PI 1.
1. Định danh và Hồ sơ cá nhân  (ví dụ: địa chỉ email, tên, địa chỉ, địa chỉ IP, số thẻ tín dụng)Trực tiếp từ bạn; thiết bị của bạn; Nhà cung cấpDịch vụ biểu diễn; Xử lý và quản lý các tương tác và giao dịch; Đảm bảo chất lượng; Bảo vệ; gỡ lỗi; tiếp thịCác nhà cung cấp hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ và điều hành các hoạt động kinh doanh nội bộ của chúng tôi (“Nhà cung cấp”); Đối tác phân tích dữ liệu;Các công ty liên kết Thực hiện Dịch vụ thay mặt chúng tôi; Xử lý và quản lý các tương tác và giao dịch; dịch vụ biểu diễn; Đảm bảo chất lượng; Bảo vệ; gỡ lỗi
2. Hành động của khách hàng. Chi tiết / Thông tin thương mại  (ví dụ: chi tiết về việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi)Bạn; thiết bị của bạn; Nhà cung cấpDịch vụ biểu diễn; Nghiên cứu và phát triển; đảm bảo chất lượng; Bảo vệ; gỡ lỗi; và tiếp thịĐối tác phân tích dữ liệu; Nhà cung cấp; Công ty liên kếtThực hiện Dịch vụ thay mặt chúng tôi; nghiên cứu và phát triển; đảm bảo chất lượng; Bảo vệ; và gỡ lỗi
3. Thông tin Sử dụng Internet  (ví dụ: thông tin liên quan đến sự tương tác của bạn với các dịch vụ của chúng tôi)Bạn; thiết bị của bạn; Đối tác phân tích dữ liệu; Nhà cung cấpNghiên cứu và phát triển; đảm bảo chất lượng; Bảo vệ; và gỡ lỗiĐối tác phân tích dữ liệu; Nhà cung cấp; Công ty liên kếtThực hiện Dịch vụ thay mặt chúng tôi; Nghiên cứu và phát triển; đảm bảo chất lượng; Bảo vệ; và gỡ lỗi
4. Tham khảo  (ví dụ: sở thích của bạn, khả năng quan tâm đến một số dịch vụ của chúng tôi)Đối tác phân tích dữ liệu; Nhà cung cấp; Mạng quảng cáoNghiên cứu và phát triển; đảm bảo chất lượng; và tiếp thịĐối tác phân tích dữ liệu; Nhà cung cấp; Mạng Quảng cáo; Công ty liên kếtThực hiện Dịch vụ thay mặt chúng tôi; nghiên cứu và phát triển; đảm bảo chất lượng; tiếp thị

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ PI của bạn theo yêu cầu hoặc cho phép của luật hiện hành, hoặc theo chỉ dẫn của bạn, phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi không cố ý “bán” thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, theo định nghĩa “bán” trong CCPA và sẽ coi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn theo yêu cầu không bán. Vẫn chưa có sự thống nhất về việc liệu các cookie và thiết bị theo dõi của bên thứ ba được liên kết với các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi có thể cấu thành “việc bán” PI của bạn theo định nghĩa của CCPA hay không. Bạn có thể kiểm soát cookie dựa trên trình duyệt bằng cách điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt của mình.Chúng tôi cũng liệt kê các cookie và cung cấp quyền truy cập vào thông tin bảo mật của họ và, nếu có, chọn không tham gia các chương trình trong Chính sách Cookie của chúng tôi. Hơn nữa, bạn có thể tìm hiểu thêm về các lựa chọn của mình liên quan đến một số loại quảng cáo trực tuyến dựa trên sở thích với  Digital Advertising Alliance  hoặc  Network Advertising Initiative . Chúng tôi không tuyên bố rằng các công cụ, chương trình hoặc tuyên bố của bên thứ ba này là hoàn chỉnh hoặc chính xác.

Một số trình duyệt có các tín hiệu có thể được đặc trưng là không theo dõi tín hiệu, nhưng chúng tôi không hiểu chúng hoạt động theo cách đó hoặc để chỉ ra biểu hiện không bán của bạn, vì vậy chúng tôi hiện không coi đây là yêu cầu không bán. Chúng tôi hiểu rằng các bên khác nhau đang phát triển không bán tín hiệu và chúng tôi có thể nhận ra một số tín hiệu như vậy nếu chúng tôi kết luận một chương trình như vậy là phù hợp.

Người tiêu dùng California có quyền thực hiện các quyền riêng tư theo CCPA. Người tiêu dùng California có thể thực hiện các quyền này thông qua một đại lý được ủy quyền đáp ứng các yêu cầu đại lý của CCPA. Bất kỳ yêu cầu nào bạn gửi cho chúng tôi đều phải tuân theo quy trình xác minh nhận dạng và cư trú (” Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh “). Chúng tôi sẽ không thực hiện yêu cầu CCPA của bạn trừ khi bạn đã cung cấp đủ thông tin để chúng tôi xác minh một cách hợp lý bạn là Người tiêu dùng mà chúng tôi đã thu thập PI. Để xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email đến địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi và bạn phải thực hiện hành động như được mô tả trong email của chúng tôi.Điều này sẽ cho phép chúng tôi xác minh rằng người đưa ra yêu cầu kiểm soát và có quyền truy cập vào địa chỉ email được liên kết với yêu cầu. Chúng tôi sẽ kiểm tra hệ thống của chúng tôi để tìm địa chỉ email mà bạn cung cấp và bất kỳ thông tin nào được liên kết với địa chỉ email đó. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email chưa được sử dụng để tương tác với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không thể xác minh danh tính của bạn. Nói cách khác, phương pháp hợp lý duy nhất mà chúng tôi có thể xác minh danh tính của các cá nhân là nếu chúng tôi có một địa chỉ email trong hồ sơ được cung cấp cho chúng tôi liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi.Chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu của bạn nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn. Vui lòng làm theo hướng dẫn tại trang Yêu cầu Quyền lợi Người tiêu dùng của chúng tôi  tại đây  và trả lời bất kỳ yêu cầu tiếp theo nào mà chúng tôi có thể thực hiện.

Một số thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về Người tiêu dùng không được liên kết đầy đủ với đủ thông tin cá nhân về Người tiêu dùng để chúng tôi có thể xác minh rằng đó là thông tin cá nhân của Người tiêu dùng cụ thể (ví dụ: dữ liệu dòng nhấp chỉ gắn với ID trình duyệt giả). Theo yêu cầu của CCPA, chúng tôi không bao gồm thông tin cá nhân đó theo Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được. Nếu chúng tôi không thể tuân thủ một yêu cầu, chúng tôi sẽ giải thích lý do trong phản hồi của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác định PI Người tiêu dùng mà chúng tôi thu thập, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng và đáp ứng các yêu cầu về quyền riêng tư của Người tiêu dùng California của bạn. Thông thường, chúng tôi sẽ không tính phí để trả lời đầy đủ các yêu cầu của bạn, nhưng chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý hoặc từ chối thực hiện theo yêu cầu, nếu yêu cầu của bạn là quá mức, lặp đi lặp lại, không có cơ sở hoặc quá nặng nề.

Để đưa ra yêu cầu theo quyền của bạn được biết hoặc yêu cầu xóa PI của bạn được nêu dưới đây, vui lòng  nhấp vào đây , nơi bạn sẽ tìm thấy mô tả về quy trình chúng tôi sử dụng để xác minh yêu cầu của bạn và bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi sẽ cần xác nhận của bạn xác thực. Để xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email đến địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi và bạn phải thực hiện hành động như được mô tả trong email của chúng tôi. Điều này sẽ cho phép chúng tôi xác minh rằng người đưa ra yêu cầu kiểm soát và có quyền truy cập vào địa chỉ email được liên kết với yêu cầu.Chúng tôi sẽ kiểm tra hệ thống của chúng tôi để tìm địa chỉ email mà bạn cung cấp và bất kỳ thông tin nào được liên kết với địa chỉ email đó. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email chưa được sử dụng để tương tác với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không thể xác minh danh tính của bạn. Nói cách khác, phương pháp hợp lý duy nhất mà chúng tôi có thể xác minh danh tính của các cá nhân là nếu chúng tôi có một địa chỉ email trong hồ sơ được cung cấp cho chúng tôi liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu của bạn nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn.

Đối với các phần thông tin cụ thể của bạn, theo yêu cầu của CCPA, chúng tôi sẽ áp dụng các tiêu chuẩn xác minh nâng cao, có thể bao gồm yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Bạn có quyền gửi yêu cầu cho chúng tôi, không quá hai lần trong khoảng thời gian mười hai tháng, cho bất kỳ điều nào sau đây trong khoảng thời gian mười hai tháng trước ngày yêu cầu:

 • Các danh mục PI mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
 • Các danh mục nguồn mà chúng tôi đã thu thập PI của bạn.
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để chúng tôi thu thập hoặc bán PI của bạn.
 • Danh mục các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ PI của bạn.
 • Các mẩu PI cụ thể mà chúng tôi đã thu thập được về bạn.
 • Danh sách các loại PI được tiết lộ cho mục đích kinh doanh trong 12 tháng trước đó, hoặc không có tiết lộ nào xảy ra.
 • Danh sách các loại PI đã bán về bạn trong 12 tháng trước hoặc không có đợt bán nào xảy ra. Nếu chúng tôi đã bán PI của bạn, chúng tôi sẽ giải thích:
  Các loại PI của bạn mà chúng tôi đã bán.
 • Danh mục của các bên thứ ba mà chúng tôi đã bán PI, theo danh mục PI được bán cho mỗi bên thứ ba.

Bạn có quyền tạo hoặc lấy một bản sao có thể vận chuyển, không quá hai lần trong khoảng thời gian mười hai tháng, PI của bạn mà chúng tôi đã thu thập trong khoảng thời gian 12 tháng trước ngày yêu cầu và đang duy trì.

Xin lưu ý rằng PI được chúng tôi giữ lại trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, vì vậy chúng tôi có thể không phản hồi đầy đủ những gì có thể liên quan trong 12 tháng trước khi yêu cầu.

Ngoại trừ trường hợp chúng tôi có cơ sở để lưu giữ theo CCPA, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa PI của bạn mà chúng tôi đã thu thập trực tiếp từ bạn và đang duy trì. Cũng lưu ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải xóa PI của bạn mà chúng tôi không thu thập trực tiếp từ bạn.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện quyền kiểm soát hạn chế hơn đối với PI của mình bằng cách thay vào đó thực hiện một trong các lựa chọn không tham gia hạn chế hơn sau đây, bao gồm cả hủy đăng ký nhận bản tin email.

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử chống lại bạn theo cách bị CCPA cấm vì bạn thực hiện các quyền CCPA của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một mức giá hoặc tỷ lệ khác, hoặc cung cấp một mức hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác, trong chừng mực mà việc làm đó có liên quan hợp lý đến giá trị của dữ liệu áp dụng. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các ưu đãi về tài chính cho việc thu thập, bán và lưu giữ và sử dụng PI của bạn theo sự cho phép của CCPA.Các khía cạnh trọng yếu của bất kỳ khuyến khích tài chính nào sẽ được giải thích và mô tả trong các điều khoản chương trình của nó. Xin lưu ý rằng việc tham gia vào các chương trình ưu đãi là hoàn toàn không bắt buộc, bạn sẽ phải xác nhận chọn tham gia chương trình và bạn có thể chọn không tham gia từng chương trình (nghĩa là chấm dứt tham gia và bỏ qua các ưu đãi đang diễn ra) một cách tiềm năng bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần hiện hành mô tả chương trình và các điều khoản. Chúng tôi có thể thêm hoặc thay đổi các chương trình ưu đãi và / hoặc các điều khoản của chúng bằng cách đăng thông báo về mô tả chương trình và các điều khoản được liên kết ở trên, vì vậy hãy kiểm tra chúng thường xuyên.

Thông báo của chúng tôi tới Cư dân Nevada

Theo luật Nevada, cư dân Nevada có thể chọn không tham gia bán một số “thông tin được đề cập” do các nhà điều hành trang web hoặc dịch vụ trực tuyến thu thập. Chúng tôi hiện không bán thông tin được đề cập, vì “bán” được định nghĩa bởi luật như vậy và chúng tôi không có kế hoạch bán thông tin này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn được thông báo nếu trong tương lai chúng tôi quyết định bán thông tin cá nhân được điều chỉnh bởi Đạo luật, vui lòng truy cập  NevadaPrivacy@VietDU.vn  để cung cấp tên và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn như được giải thích trong chính sách bảo mật này, chẳng hạn như để nâng cao trải nghiệm của bạn và các dịch vụ của chúng tôi, và những hoạt động đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi Nevada không bán yêu cầu.Bạn cũng có thể có các lựa chọn khác liên quan đến thực tiễn dữ liệu của chúng tôi như được nêu ở những nơi khác trong chính sách bảo mật này.

Nếu bạn sống ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA):

1. Người kiểm soát Dữ liệu Cá nhân của bạn

Người kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này là About, Inc., có địa chỉ là 28 Liberty, Tầng 7, New York, NY 10005. Có thể liên hệ với đại diện địa phương của chúng tôi về GDPR tại  privacy@VietDU.vn .

2. Cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có cơ sở pháp lý để làm như vậy, bao gồm:

 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi;
 • để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi giao kết hợp đồng;
 • vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba;
 • nơi bạn đã đồng ý cho việc sử dụng cụ thể của chúng tôi.

Mục đích mà chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin của bạn cũng như cơ sở pháp lý mà chúng tôi thực hiện từng loại xử lý được giải thích thêm bên dưới.

Mục đích mà chúng tôi sẽ xử lý thông tinCơ sở pháp lý để xử lý
Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.Chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và xử lý giao dịch theo hợp đồng hiện hành giữa chúng tôi.
Để trả lời các yêu cầu, câu hỏi và nhận xét, đồng thời cung cấp các loại hỗ trợ người dùng khác.Chúng tôi cần phải trả lời các yêu cầu, câu hỏi và nhận xét, đồng thời cung cấp các hình thức hỗ trợ người dùng khác để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn hoặc theo hợp đồng hiện hành giữa chúng tôi.
Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ trong truyền thông tiếp thị, hoặc hướng bạn đến các phần của Trang web này hoặc các trang web khác mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.Chúng tôi có thể gửi thông báo tiếp thị điện tử cho bạn nếu bạn đồng ý với những thông tin liên lạc này. Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi là tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ cho bạn bằng các phương tiện khác và hướng bạn đến các phần của Trang web này hoặc các trang web khác mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi coi việc sử dụng này là tương xứng và sẽ không gây bất lợi hoặc bất lợi cho bạn.
Để thông báo về và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện, chương trình, cuộc thi và các ưu đãi hoặc khuyến mãi khácChúng tôi sẽ gửi thông tin liên lạc điện tử cho bạn nếu bạn đồng ý với những thông tin liên lạc này. Đối với các thông tin liên lạc khác, chúng tôi có lợi ích hợp pháp là liên lạc với bạn và quản lý việc bạn tham gia, các sự kiện, chương trình, cuộc thi của chúng tôi và các ưu đãi hoặc khuyến mãi khác. Chúng tôi coi việc sử dụng này là tương xứng và sẽ không gây bất lợi hoặc bất lợi cho bạn.
Để thực hiện, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (có thể bao gồm phát triển các tính năng mới cho Trang web; phân tích và nâng cao trải nghiệm người dùng trên Trang web; đánh giá hiệu quả của hoạt động tiếp thị và quảng cáo; và quản lý thông tin liên lạc của chúng tôi.Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các hoạt động này là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi coi việc sử dụng này là tương xứng và sẽ không gây bất lợi hoặc bất lợi cho bạn.
Để thực hiện phân tích dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Trang web (bao gồm nghiên cứu thị trường và khách hàng, phân tích xu hướng, phân tích tài chính và ẩn danh dữ liệu cá nhân).Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các hoạt động này là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi coi việc sử dụng này là tương xứng và sẽ không gây bất lợi hoặc bất lợi cho bạn.
Để phục vụ quảng cáo, nội dung và ưu đãi cho bạn dựa trên sở thích và hoạt động trực tuyến của bạn, từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba.Chúng tôi sẽ phục vụ quảng cáo, nội dung và đề nghị cho bạn dựa trên sở thích và hoạt động trực tuyến của bạn nếu bạn đồng ý với quá trình xử lý này.
Để cho phép các chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thay mặt chúng tôi thực hiện một số hoạt động nhất định;Chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách này để cung cấp dịch vụ và xử lý giao dịch theo hợp đồng hiện hành giữa chúng tôi. Việc cho phép các nhà cung cấp dịch vụ và chi nhánh của chúng tôi thực hiện các hoạt động nhất định thay mặt chúng tôi cũng vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi coi việc sử dụng này là tương xứng và sẽ không gây bất lợi hoặc bất lợi cho bạn.
Để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Trang web có thể ảnh hưởng đến bạn.Chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và xử lý giao dịch theo hợp đồng hiện hành giữa chúng tôi.
Nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật, quy định hoặc quy trình pháp lý (chẳng hạn như lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa); Để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia; Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính, hoặc liên quan đến cuộc điều tra về hoạt động bất hợp pháp thực tế hoặc bị nghi ngờ; và Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh hoặc tài sản của mình (bao gồm cả việc tổ chức lại, giải thể hoặc thanh lý). Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ tìm cách cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về mặt thương mại, ví dụ: qua email và / hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi, về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu, cách sử dụng mới không tương thích đối với thông tin cá nhân của bạn và các lựa chọn bạn có thể có liên quan đến cá nhân của mình thông tin;Chúng tôi tiến hành xử lý này để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và để bảo vệ lợi ích công cộng.
Bảo vệ chống lại, xác định và ngăn chặn gian lận và hoạt động tội phạm khác, yêu cầu bồi thường và các trách nhiệm pháp lý khác; và Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, yêu cầu thực thi pháp luật và các chính sách của công ty chúng tôi.Chúng tôi tiến hành xử lý này để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và để bảo vệ lợi ích công cộng.

3. Chuyển tiền quốc tế

Một số quá trình xử lý dữ liệu của bạn của chúng tôi sẽ liên quan đến việc chuyển dữ liệu của bạn ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”). Một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bên ngoài của chúng tôi cũng có trụ sở bên ngoài EEA và việc họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ liên quan đến việc chuyển dữ liệu ra bên ngoài EEA. Điều này bao gồm Hoa Kỳ. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân được chuyển đến và lưu trữ ở một quốc gia không được Ủy ban Châu Âu xác định là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi thực hiện các bước để cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả khi thích hợp tham gia các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được phê duyệt bởi Ủy ban Châu Âu, bắt buộc người nhận phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

4. Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được lưu giữ, chẳng hạn như để cho phép bạn sử dụng Trang web và các sản phẩm của bạn hoặc để cung cấp dịch vụ cho bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu trong thời gian dài hơn để tuân thủ luật hiện hành (bao gồm cả những luật liên quan đến lưu giữ tài liệu), giải quyết tranh chấp với bất kỳ bên nào và nếu cần thiết để cho phép chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và các nguyên tắc lưu giữ nội bộ của chúng tôi.

5. Quyền truy cập đối tượng dữ liệu

Bạn có các quyền sau:

 • Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xác nhận liệu chúng tôi có đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không và quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân và thông tin liên quan.
 • Quyền sửa chữa: Bạn có quyền sửa dữ liệu cá nhân của mình khi được pháp luật cho phép.
 • Quyền xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, nếu được pháp luật cho phép.
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý mà bạn đã cung cấp.
 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát: Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát ở quốc gia thành viên nơi cư trú thường xuyên của bạn.
 • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu hạn chế xử lý của chúng tôi trong những trường hợp có giới hạn.
 • Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu: Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và bạn có quyền truyền thông tin đó đến một bộ điều khiển khác, bao gồm cả quyền có được truyền trực tiếp, nơi khả thi về mặt kỹ thuật.
 • Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, khi được pháp luật cho phép, trong một số trường hợp hạn chế.
 1. Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phần “Cách liên hệ với chúng tôi” tại đây. Xin lưu ý rằng các quyền trên không phải là tuyệt đối và chúng tôi có thể được quyền từ chối yêu cầu, toàn bộ hoặc một phần, nếu các trường hợp ngoại lệ theo luật hiện hành được áp dụng.

Tiết lộ Cookie Số dư

Các nhà cung cấpTên của cookieMục đíchKiểuKhoảng thời gian
Google Analytics_gaDùng để phân biệt người dùng.Kiên trì2 năm
Google Analytics_gidDùng để phân biệt người dùng.Kiên trì24 tiếng
Google Analytics_gat_ <property-id>Được sử dụng để điều chỉnh tốc độ yêu cầu.Kiên trì1 phút
Dấu chấmTMogId ứng dụng Dotdash – Được sử dụng để xác định các trình duyệt duy nhấtKiên trì68 năm
Dấu chấmcây bạc hàId phiên Dotdash – Được sử dụng để xác định tất cả hoạt động trong một phiênKiên trì30 phút
Dấu chấmmáy tínhđếm trangKiên trì30 phút
Dấu chấmds_abThông tin phân đoạn Thử nghiệm ABPhiên họp 
Google (GTM / GA)_dc_gtm_ <property-id>Được sử dụng để điều chỉnh tốc độ yêu cầu.Kiên trì1 phút
SailThrubuồmthru_pageviewsSố lượt xem trang của người dùng trên trang webKiên trì30 phút
SailThrubuồmthru_contentTheo dõi số lần xem trang gần đây cho khách truy cậpKiên trì1 giờ
SailThrubuồmthru_visitorId khách hàngKiên trì1 giờ
DFP của Google__các bốNhắm mục tiêu quảng cáoKiên trì2 năm
GooglegsScrollPos- <num>Theo dõi vị trí cuộnPhiên họp 
Bounce ExchangebounceClientVisit <num> vThông tin theo dõi khách hàngKiên trì30 phút
GoogleAMP_TOKENChứa mã thông báo có thể được sử dụng để truy xuất ID ứng dụng khách từ dịch vụ ID ứng dụng khách AMP. Các giá trị có thể có khác cho biết chọn không tham gia, yêu cầu trên chuyến bay hoặc lỗi khi truy xuất ID ứng dụng khách từ dịch vụ ID ứng dụng khách AMP.Kiên trì1 giờ
Lotamecrwdcntrl.netDuy trì quảng cáo và hồ sơ cá nhân hóaKiên trì9 tháng

Chính sách Quảng cáo

Để giúp chúng tôi duy trì các tài nguyên cần thiết để tạo ra nội dung chất lượng mà bạn xứng đáng, chúng tôi chấp nhận các quảng cáo trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao tính minh bạch và hy vọng rằng chính sách này khiến bạn cảm thấy tự tin hơn nữa về nội dung và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

VietDU duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa nội dung quảng cáo và biên tập.

 • Tất cả nội dung quảng cáo hoặc được tài trợ trên VietDU được phân biệt rõ ràng và rõ ràng với nội dung biên tập thông qua các đường viền hoặc các yếu tố phân biệt khác và / hoặc được xác định là “Quảng cáo”, “Quảng cáo”, “Được tài trợ” hoặc một ký hiệu tương tự cho biết rằng nội dung đang được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho nhà tài trợ.
 • Tất cả các quảng cáo “gốc” hoặc nội dung trả phí được xác định là “Quảng cáo”, “Quảng cáo”, “Được tài trợ” hoặc từ chỉ định tương tự cho biết rằng nội dung đang được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho nhà tài trợ.
 • Nội dung biên tập trên VietDU không bị ảnh hưởng bởi các quảng cáo trừ khi nội dung đó là nội dung được tài trợ. chỉ định, cho biết rằng nội dung đang được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho một nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ.
 • Tất cả các quảng cáo và nội dung được tài trợ xuất hiện trên VietDU đều phải tuân theo Nguyên tắc được tìm thấy tại đây.

Tiết lộ Liên kết Thương mại Điện tử và Liên kết.

Những người đóng góp và / hoặc VietDU có thể nhận được tiền bồi thường cho việc tham gia vào các chương trình tiếp thị liên kết của bên thứ ba, bao gồm cả các giao dịch mua được thực hiện thông qua các liên kết với các đối tác thương mại điện tử của VietDU, nếu có. Tất cả các trang trên Trang web có chứa các liên kết tiếp thị liên kết, bao gồm cả các bài đánh giá sản phẩm, sẽ được phân định rõ ràng và / hoặc được xác định bằng tuyên bố từ chối trách nhiệm.

Nguyên tắc Quảng cáo

Các nguyên tắc quảng cáo này (“Nguyên tắc”) đưa ra các tiêu chuẩn chi phối việc đặt và hiển thị quảng cáo và nội dung được tài trợ (gọi chung là “Quảng cáo”) bởi bất kỳ nhà quảng cáo, đại lý hoặc nền tảng công nghệ quảng cáo nào (gọi chung là “Nhà quảng cáo”). Nhà quảng cáo phải tuân thủ các Nguyên tắc này khi đặt Quảng cáo, bao gồm cả Quảng cáo được mua theo Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của AAAA / IAB, trên các trang web hoặc tài sản di động do About, Inc. sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm cả VietDU.vn (gọi chung là “VietDU”).

Các Nguyên tắc này nhằm cung cấp các thông số chung cho Nhà quảng cáo liên quan đến Quảng cáo và nội dung được phân phối trên VietDU. Chúng không đầy đủ và không giải quyết mọi tình huống hoặc vấn đề có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh. Theo đó, các Nguyên tắc này có thể thay đổi theo thời gian theo quyết định riêng và tuyệt đối của VietDU.

Các nhà quảng cáo có trách nhiệm hiểu và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm các nguyên tắc của FTC về quảng cáo, tiết lộ quảng cáo gốc, xác nhận, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Tất cả Quảng cáo phải công bằng, trung thực và có thể phân biệt rõ ràng với nội dung biên tập. Các nhà quảng cáo chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả Quảng cáo và các tuyên bố có liên quan được chứng minh đầy đủ. Hơn nữa, Nhà quảng cáo phải tuân thủ Nguyên tắc nội dung bị cấm và Tiêu chuẩn bổ sung của VietDU được quy định bên dưới, được đưa vào và trở thành một phần của Nguyên tắc này.

Quảng cáo được phân phát qua mạng hoặc sàn giao dịch được xem xét thường xuyên và, ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà VietDU có thể có, VietDU có quyền xóa bất kỳ Quảng cáo nào không đáp ứng các Nguyên tắc này mà không cần thông báo, bất kể Quảng cáo có trước đó đã được VietDU chấp nhận.

NỘI DUNG CẤM

Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá những điều sau:

 • Ma túy / Rượu / Thuốc lá.  Quảng cáo không được quảng bá ma túy bất hợp pháp, các chất bất hợp pháp, lạm dụng thuốc theo toa, sử dụng Rượu (ngoại trừ bia và rượu) hoặc các sản phẩm thuốc lá hoặc bất kỳ đồ dùng nào có liên quan. Các sản phẩm và dịch vụ hợp pháp khuyến khích việc bỏ các sản phẩm liên quan đến thuốc lá được cho phép.
 • Vũ khí / Bạo lực.  Quảng cáo không được quảng bá việc sử dụng, phân phối hoặc chế tạo súng, đạn dược, chất nổ, pháo hoa hoặc các vũ khí khác. Quảng cáo không được cổ vũ bạo lực, tàn ác hoặc tổn hại về thể chất hoặc tinh thần đối với bất kỳ người hoặc động vật nào.
 • Hoạt động bất hợp pháp / Cờ bạc.  Quảng cáo không được quảng bá bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc có vấn đề nào khác có thể là bất hợp pháp ở một hoặc nhiều khu vực pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn việc hack, làm giả hoặc các hoạt động khác có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, công khai hoặc hợp đồng của những người khác. Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá nội dung liên quan đến lừa đảo, kế hoạch tài chính, kế hoạch kim tự tháp hoặc các cơ hội đầu tư hoặc tài chính gian lận hoặc bất hợp pháp khác. Quảng cáo không được quảng bá sòng bạc, cờ bạc, cá cược, trò chơi số, thể thao hoặc cá cược tài chính. Quảng cáo quảng bá xổ số của tiểu bang  được  cho phép.
 • Căm thù / Không khoan dung / Phân biệt đối xử.  Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá lời nói căm thù, công kích cá nhân hoặc phân biệt đối xử đối với bất kỳ cá nhân, nhóm, quốc gia hoặc tổ chức nào.
 • Tục tĩu / khiếm nhã / tục tĩu.  Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá bất kỳ từ ngữ, hình ảnh, âm thanh, video hoặc nội dung khác khiêu dâm, khiếm nhã, khiếm nhã hoặc xúc phạm.
 • Chính trị / Tôn giáo.  Quảng cáo không được chứa lời nói thù địch, xúc phạm, kích động hoặc gây thù hận liên quan đến các chủ đề hoặc nhóm chính trị hoặc tôn giáo. Quảng cáo không được khai thác các vấn đề chính trị, xã hội hoặc tôn giáo gây tranh cãi cho mục đích thương mại.
 • Nội dung Tình dục / Người lớn.  Quảng cáo không được bao gồm ảnh khỏa thân toàn bộ hoặc một phần, mô tả những người ở vị trí không phù hợp hoặc các hoạt động quá khêu gợi hoặc khiêu khích tình dục. Quảng cáo sẽ không chứa văn bản hoặc hình ảnh phơi bày bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì liên quan đến các hành vi tình dục rõ ràng hoặc hành vi dâm ô và khiêu dâm. Quảng cáo không được quảng bá hộ tống, hẹn hò, tin nhắn khiêu dâm, nội dung khiêu dâm hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ tình dục khác.
 • Chê bai / phỉ báng.  Quảng cáo không được chứa thông tin hoặc nội dung miệt thị hoặc phỉ báng có xu hướng làm tổn hại đến danh tiếng của VietDU hoặc bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào khác.
 • Mô tả tổng thể.  Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá nội dung thô thiển, thô tục, hạ thấp hoặc có khả năng gây sốc hoặc ghê tởm.
 • Chủ nghĩa dân quân / Chủ nghĩa cực đoan.  Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá các hành vi cực kỳ hung hăng và chống phá hoặc các biện pháp chính trị bất hợp pháp, bao gồm các cá nhân hoặc nhóm ủng hộ bạo lực như một phương tiện để đạt được mục tiêu của họ.
 • Nội dung nhạy cảm.  Quảng cáo không được nhắm mục tiêu đến các danh mục nhạy cảm như tình trạng tài chính, tình trạng y tế, sức khỏe tâm thần, hồ sơ tội phạm, đảng phái chính trị, tuổi tác, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tôn giáo hoặc triết học hoặc tín ngưỡng, hành vi hoặc khuynh hướng tình dục hoặc tư cách thành viên công đoàn.
 • Hàng hóa / Dịch vụ miễn phí.  Quảng cáo không được phân phối hoặc hứa sẽ phân phối bất kỳ hàng hóa và dịch vụ miễn phí nào.
 • Nhắm mục tiêu vào Trẻ em.  Quảng cáo không được nhắm mục tiêu cụ thể đến trẻ em, kể cả thông qua phim hoạt hình hoặc các nội dung tương tự khác.
 •  Tuyên bố không thể xác minh  Quảng cáo không được đưa ra những tuyên bố khó hiểu mà người tiêu dùng hợp lý không thể hiểu và đánh giá được.
 • Hình ảnh Trước / Sau.  Quảng cáo không được mô tả hình ảnh “trước và sau” hoặc hình ảnh có chứa kết quả không mong muốn hoặc không chắc chắn.
 • Tuyên bố về Sức khỏe / An toàn.  Quảng cáo không được quảng bá các hành động có khả năng gây hại cho sức khỏe của một người, chẳng hạn như ăn vô độ, chán ăn, uống rượu say hoặc sử dụng ma túy. Quảng cáo không được đưa ra các tuyên bố về sức khỏe không được chứng minh rõ ràng. Các nhà quảng cáo có thể được yêu cầu gửi tài liệu hỗ trợ để chứng minh các tuyên bố về sản phẩm của họ.
 • Gây hiểu lầm / Sai / Lừa đảo:  Quảng cáo không được chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có khả năng gây hiểu lầm, sai sự thật hoặc lừa đảo, bao gồm cả nội dung nhằm mục đích đánh lừa tạo ra các nhấp chuột, chẳng hạn như các nút “đóng” giả.
 • Cạnh tranh với VietDU / Affiliates.  Quảng cáo không được quảng bá các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của VietDU hoặc bất kỳ công ty mẹ, công ty liên kết, công ty con hoặc pháp nhân có liên quan nào khác.

TIÊU CHUẨN BỔ SUNG

Nhà quảng cáo và Quảng cáo phải tuân thủ những điều sau:

 • Âm thanh / Hoạt hình.  Quảng cáo không được bao gồm âm thanh hoặc hình ảnh động quá gây rối mà phát tự động.
 • Cửa sổ bật lên / Tải xuống.  Quảng cáo không được bao gồm quảng cáo khách hàng tiềm năng, lớp nổi, cửa sổ bật lên, bản khảo sát hoặc bất kỳ bản tải xuống kỹ thuật số nào.
 • Phần mềm độc hại.  Quảng cáo không được chứa mã độc, phần mềm hoặc vi rút, bao gồm phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, phần mềm ăn cắp hoặc ngựa Trojan.
 • Tách biệt.  Quảng cáo phải có nội trú rõ ràng và được hiển thị để chúng không thể nhầm lẫn là một phần của nội dung trang biên tập của VietDU.
 • Lừa đảo. Quảng cáo không được gài bẫy hoặc lừa người dùng cung cấp tiền hoặc bất kỳ tài khoản nào, thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm khác.
 • Khả năng tương thích.  Quảng cáo phải hoạt động thống nhất trên cả định dạng Apple và PC, cũng như tất cả các trình duyệt Internet chính.
 • Sự độc lập.  Quảng cáo có vẻ như không được thỏa hiệp hoặc ảnh hưởng đến sự độc lập trong biên tập của VietDU với các Nhà quảng cáo.
 • Xác nhận.  Quảng cáo không được tạo ra hoặc ngụ ý sự tồn tại của bất kỳ sự chứng thực nào của VietDU của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức nào.
 • Trang đích.  Các trang đích được liên kết với Quảng cáo phải tương ứng với lời kêu gọi hành động của Quảng cáo và không tham gia vào “mồi và chuyển đổi”.
 • Quyền sở hữu.  Quảng cáo không được vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bằng sáng chế, công khai, quyền riêng tư hoặc các quyền sở hữu khác của VietDU hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Các nhà quảng cáo không được thay đổi hoặc can thiệp vào khả năng đọc hoặc hiển thị của bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, ​​thiết kế hoặc khẩu hiệu nào của VietDU.
 • Thu thập / Sử dụng Dữ liệu.  Quảng cáo không được bao gồm các biểu mẫu hộp mở để đăng ký người dùng hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu nào. Quảng cáo không được thu thập và bán dữ liệu hoặc danh sách gửi thư liên quan đến người dùng VietDU mà không có sự cho phép rõ ràng của người dùng. Nhà quảng cáo không được thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ người dùng VietDU hoặc đặt bất kỳ cookie, applet hoặc các tệp tương tự khác – nếu các tệp đó truyền bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào đến Nhà quảng cáo – trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của người dùng VietDU. Nhà quảng cáo phải xử lý dữ liệu một cách thận trọng thích hợp, không lạm dụng bất kỳ dữ liệu nào mà họ được phép thu thập, cũng không thu thập bất kỳ dữ liệu nào cho các mục đích không rõ ràng hoặc không có các biện pháp bảo mật thích hợp.