Biên bản họp Hội đồng thành viên – Công ty TNHH hai thành viên

Những câu hỏi liên quan đến biên bản họp Hội đồng thành viên

1 – Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên có được ghi hoặc lưu giữ dưới hình thức điện tử không?

Theo Khoản 1, Điều 60, Luật doanh nghiệp 2020: Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

2 – Nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên bao gồm những nội dung gì?

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

e) Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);

g) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Chủ tạo từ chối ký vào biên bản cuộc họp thì các thành viên tham gia cuộc họp phải xử lý như thế nào?

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Điểm mới của Điều này theo Luật doanh nghiệp 2020

Theo Khoản 3, Điều 60 Luật doanh nghiệp 2020 quy định trong trường hợp chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên từ chối ký vào biên bản thì Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Theo luật doanh nghiệp 2014 chỉ quy định chủ tọa chỉ có trách nhiệm liên đới về tính chính xác, xác thực về nội dung văn bản cuộc họp Hội đồng thành viên.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Dịch vụ tư vấn luật Việt An về Luật doanh nghiệp

Cuộc họp hội đồng thành viên là sự thống nhất ý chí của thành viên của Hội đồng thành viên và được lập thành văn bản thống nhất và thông qua biểu quyết của các thành viên. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty có rất nhiều phát sinh và thủ tục phải thực hiện. Tư vấn luật Việt An công ty hàng đầu Việt An cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, chúng tôi tự hào đồng hành cùng doanh nghiệp từ những bước sơ khai khi ” Setup” thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp luật vận hành bộ máy doanh nghiệp như pháp luật lao động, pháp luật về kế toán thuế, soạn thảo hợp đồng kết nối đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước, cũng như bảo vệ các sản phẩm liên quan đến sở hữu trí tuệ ” Đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu” và các vấn đề pháp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp.

Viết một bình luận