TƯ VẤN VỀ PHÁP LUẬT

Luật doanh nghiệp; Luật thương mại; Luật đầu tư; Luật dân sự; Luật lao động.
Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng thương mại, Hợp đồng lao động.
Luật thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân.