Dịch vụ công trực tuyến Quận 7 – Dịch vụ công trực tuyến Quận 7 – Website Quận 7 – TP.HCM

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Với mục tiêu cải tiến phục vụ, đem lại sự hài lòng đến nhân dân ngày càng tốt hơn, Quận 7 đã thành lập Cổng thông tin dịch vụ công Quận 7, có địa chỉ truy cập tại: https://quan7.hochiminhcity.gov.vn/, cung cấp dịch vụ tiện ích đăng ký các loại thủ tục hành chính trực tuyến như: Tư pháp hộ tịch, cấp phép xây dựng, Y tế (An toàn thực phẩm; an toàn thực phẩm và dinh dưỡng), Giáo dục – Đào tạo, công nghiệp tiêu dùng, lưu thông hang hóa trong nước, thành lập và hoạt động của Hợp Tác xã, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh, thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh), đăng ký lao động – thang lương.

Ủy ban nhân dân Quận 7 và Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 125 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1; điện thoại: 028.3827.0888) đang phối hợp cung cứng dịch vụ Bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cho các tổ chức và doanh nghiệp (sau đây gọi chung là: khách hàng) gồm các công việc như:

– Phối hợp thực hiện dịch vụ nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký trực tuyến; phối hợp thực hiện dịch vụ phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ; phối hợp thực hiện dịch vụ nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành đăng ký tại Bưu cục.

– Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ khách hàng, tại hệ thống điểm giao dịch của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, thu hộ tiền phí/lệ phí liên quan đến hồ sơ (nếu có) và chuyển nộp cho Ủy ban nhân dân Quận 7; thay mặt khách hàng nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Ủy ban nhân dân Quận 7 và phát trả đến địa chỉ khách hàng (tại Thành phố Hồ Chí Minh và Liên tỉnh), thu hộ tiền phí/lệ phí liên quan đến hồ sơ (nếu có) cho Ủy ban nhân dân Quận 7.

– Ủy ban nhân dân Quận 7: Tiếp nhận hồ sơ do Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến; giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đúng ngày hẹn trả kết quả theo quy định.

Viết một bình luận