Hướng dẫn Doanh Nghiệp

Công văn 2924/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn xếp hạng các công ty nhà nước TP.HCM

73

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 2924/SLĐTBXH-LĐ Về việc hướng dẫn xếp hạng các công ty nhà nước TPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2006

Kính gửi:

– Các Sở, Ban, Ngành – Ủy ban nhân dân Quận, Huyện – Các Tổng công ty, công ty nhà nuớc

Thi hành Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước ; công văn số 1598/LĐTBXH-TL ngày 15/5/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn thêm một số nội dung như sau :

Đối tượng áp dụng : là các công ty nhà nước bao gồm :

– Công ty độc lập;

– Công ty thành viên hạch toán độc lập và phụ thuộc của Tổng công ty;

– Công ty mẹ của công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con.

Các công ty nêu trên gọi tắt là công ty

Thủ tục, hồ sơ xếp hạng công ty :

Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng được quy định tại phụ lục 1 và hướng dẫn xếp hạng tại phụ lục số 2 Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC, công ty thực hiện việc tự định hạng, sau khi có ý kiến của cơ quan chủ quản gửi hồ sơ đề nghị xếp hạng về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, số 159 Pasteur, Quận 3, điện thoại : 8.222.409. Hồ sơ đề nghị xếp hạng công ty được lập thành 06 bộ đối với công ty đề nghị xếp hạng II, III, 08 bộ đối với công ty đề nghị xếp hạng I, bao gồm :

a. Công văn đề nghị của cấp trên có thẩm quyền, công văn đề nghị xếp hạng của công ty ;

Có thể bạn quan tâm  Điều kiện thành lập công ty sản xuất, lắp ráp ô tô - Tư vấn pháp luật

b. Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng; Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân; Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (theo mẫu 1,2, 3 và 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

c. Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh;

d. Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng. Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán) ;

e. Quyết định xếp hạng lần trước (nếu có) ;

f. Các phụ lục cần thiết (nếu có).

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thường trực Hội đồng xét duyệt xếp hạng các công ty nhà nước trực thuộc thành phố sẽ phối hợp với các thành viên Hội đồng xét duyệt xếp hạng công ty tiến hành kiểm tra việc chấm điểm và định hạng của công ty trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xếp hạng theo quy định, cụ thể :

– Trường hợp công ty đề nghị xếp hạng II,III : trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng xét duyệt xếp hạng công ty nhà nước trực thuộc thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xếp hạng theo thẩm quyền.

– Trường hợp công ty đề nghị xếp hạng I : trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng xét duyệt xếp hạng công ty nhà nước trực thuộc thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố có công văn đăng ký với Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính. Sau khi có ý kiến của Liên Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ra quyết định xếp hạng theo thẩm quyền.

– Trường hợp công ty đề nghị xếp hạng đặc biệt : thực hiện theo quy định tại điểm 1, phần II, Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.

Có thể bạn quan tâm  Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp kinh doanh rượu hiệu quả - Startup House

Thời hạn tiến hành xếp hạng :

– Đối với các công ty đã được xếp hạng trước đây phải thực hiện việc định hạng lại và trình cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 03/10/2006;

– Đối với các công ty đã thành lập nhưng chưa xếp hạng phải tiến hành ngay việc định hạng và trình cấp có thẩm quyền quyết định;

– Đối với công ty thành lập mới thì sử dụng tiêu chuẩn xếp hạng để tạm thời định vào hạng II hoặc hạng III và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Sau 01 năm kể từ ngày xếp hạng tạm thời phải thực hiện việc định hạng để xếp hạng chính thức.

Sau 3 năm (tròn 36 tháng) kể từ ngày có quyết định xếp hạng, công ty có trách nhiệm định lại hạng của công ty và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với công ty xếp hạng tạm thời, nếu hạng được xếp bằng hoặc nhỏ hơn khi xếp tạm thời thì thời hạn định lại hạng của công ty được tính từ khi xếp tạm thời.

Tổ chức thực hiện :

Để đảm bảo tiến độ thực hiện việc xếp hạng các công ty nhà nước theo đúng quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, các Tổng công ty tiến hành đôn đốc, kiểm tra các công ty nhà nước trực thuộc tiến hành việc xếp hạng công ty theo quy định và gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trước ngày 30/9/2006. Quá thời hạn trên, các công ty nhà nước không tiến hành định hạng công ty theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-LĐTBXH-BTC, Hội đồng xét duyệt xếp hạng các công ty nhà nước trực thuộc thành phố đề xuất biện pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Các công ty nhà nước nằm trong danh sách chuyển đổi hình thức sở hữu ; thay đổi phương thức quản lý ; tổ chức lại hay giải thể, phá sản không tiến hành xếp hạng, hàng năm cần có thông báo bằng văn bản đính kèm các văn bản chứng minh có liên quan, sau khi có ý kiến của cơ quan chủ quản gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Có thể bạn quan tâm  Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ 2021 hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên thực hiện 3 tại chỗ Hồ Chí Minh

Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp, nếu vận dụng Thông tư 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 để xếp hạng và xếp lương cho các chức danh quản lý công ty thì Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng (phù hợp với ngành nghề được phép kinh doanh) do Nhà nước ban hành để định hạng và ra quyết định xếp hạng công ty đồng thời đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để biết.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tạm thời Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng để định hạng và báo cáo đại diện chủ sở hữu, đồng thời đăng ký với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để biết.

Hồ sơ đăng ký xếp hạng công ty đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm công văn báo cáo việc xếp hạng tại doanh nghiệp, các mẫu biểu theo điểm b,c,d, e mục II công văn này.

­Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, Ngành, các Tổng công ty, công ty nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, số 159 Pasteur, Quận 3, điện thoại : 8.222.409 để được hướng dẫn hoặc tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận: – Như trên – Bộ LĐTBXH (để báo cáo) – UBNDTP (để báo cáo) – Thành viên HĐXH- Tổ giúp việc – Lưu

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đinh Kim Hoàng

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm