Bài viết

Công ty

86

Người đồng ký kết khoản vay thương mại là người đảm bảo rằng khoản vay sẽ được trả nếu người đi vay không trả được nợ. Các chủ doanh nghiệp nhỏ muốn bắt đầu vay vốn nên tìm kiếm những người đồng ký tên có thể có và chuẩn bị sẵn sàng để giới thiệu những người đồng ký tên khi người cho vay yêu cầu. Người đồng ký còn được gọi là người bảo lãnh khoản vay. Có thể nói, bảo lãnh khoản vay do Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ cung cấp phục vụ cho những “người đồng ký kết” các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ.

Tại sao khoản vay cần người đồng ký

Khi một người cho vay cần thêm thông tin hoặc bảo mật hơn để đảm bảo rằng khoản vay được trả hết, họ thường cần một người đồng ký. Ngân hàng có thể yêu cầu người đồng ký kết của doanh nghiệp bắt đầu cho vay vì chủ doanh nghiệp mới không có hồ sơ tín dụng thương mại mà ngân hàng có thể dựa vào đó để trả khoản vay.

Ai có thể là người đồng ký

Nếu người cho vay nói rằng bạn phải có người đồng ký mới có thể nhận được khoản vay, bạn có thể cần gặp gia đình hoặc bạn bè thân thiết của mình trước. Người đồng ký kết phải là người mà bạn tin tưởng, nhưng cũng phải là người sở hữu một số tài sản mà họ sẵn sàng cầm cố và người có xếp hạng tín dụng từ rất tốt đến xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm  Công ty bảo hiểm cổ phiếu và công ty bảo hiểm tương hỗ

Kiến thức về việc trở thành người đồng ký

Dưới đây là một số điểm quan trọng đáng nói về các bên ký kết khoản vay thương mại:

  • Người đồng ký không chỉ ký vào khoản vay, nếu người vay không trả được nợ, họ hứa sẽ trả lại khoản vay.

Những người đồng ký kết thường cần cung cấp tài sản thế chấp dưới dạng tài sản hoặc các tài sản khác, mà ngân hàng có thể bán để thu hồi vốn trong trường hợp vỡ nợ. Người cho vay được yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính cá nhân, và xếp hạng tín dụng của người vay phải được kiểm tra và xem xét khi khoản vay được chấp nhận. Nếu người vay ban đầu không thực hiện thì người đồng ký kết phải nộp phí, tiền phạt và tiền phạt chậm nộp.

Cách thức hoạt động của quy trình đồng ký kết

  • Ngân hàng hoặc người cho vay khác có thể nói với người nộp đơn rằng cần phải có người đồng ký.

Người đồng ký kết thường phải có xếp hạng tín dụng tốt, hoặc trong trường hợp vay thương mại, có thể thế chấp tài sản cá nhân hoặc tài sản thương mại trong trường hợp vỡ nợ. Người đồng ký kết phải hoàn thành thủ tục đăng ký cùng với người nộp đơn và phải xuất trình các tài liệu xác nhận xếp hạng tín nhiệm hoặc giá trị tài sản. Cuối cùng, người đồng ký tên vào tất cả các hồ sơ vay vốn, trong đó nêu rõ rằng mình sẽ tuân thủ các điều kiện vay vốn. Người đồng ký nhận được thông báo từ ngân hàng và được thông báo nếu người nộp đơn không thanh toán kịp thời.

Có thể bạn quan tâm  Bảo hiểm Cơ bản về Quốc phòng Đạo luật Bảo hiểm: Nó là gì?

Nhận người đồng ký tên và trở thành người đồng ký tên

Đây là một câu hỏi khó. Từ quan điểm của một chủ doanh nghiệp cần một người đồng ký kết, đây có thể là cách duy nhất để nhận được tài trợ. Từ quan điểm của những người đồng ký kết, đồng ký kết có thể là một quyết định sáng suốt hoặc không. Nếu bạn đã thiết lập mối quan hệ đồng ký tên với người khác, hãy đảm bảo viết mọi thứ bằng văn bản.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm