Cách tính chi phí vốn nợ

Khách hàng của bạn đang tăng lên và bạn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, nhưng sự phát triển có thể yêu cầu thêm nhân viên và hàng tồn kho, đòi hỏi vốn. Lựa chọn phương thức tài trợ tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn là một thách thức duy nhất; điều quan trọng là phải hiểu các lựa chọn của bạn khi mạo hiểm với tương lai của doanh nghiệp và sinh kế cá nhân của bạn.

Đối với hầu hết các doanh nhân, nợ là một phần quan trọng của doanh nghiệp, và các cổ đông nên biết cách tính toán tổng chi phí các khoản vay mà họ chọn để chấp nhận.

Chi phí nợ

Đối với các nhà đầu tư đánh giá tình trạng tài chính của một công ty, tính toán tổng chi phí nợ là một biến số quan trọng. Lãi suất mà công ty trả cho khoản nợ của mình sẽ xác định chi phí dài hạn của bất kỳ khoản vay thương mại, trái phiếu, thế chấp hoặc các khoản nợ khác mà công ty sử dụng để tăng trưởng.

Các chủ doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào có thể xem lãi suất mà các công ty khác trong cùng ngành phải trả để nắm được chi phí dự kiến ​​của một khoản vay nhất định cho hoạt động kinh doanh của mình.

Tính toán chi phí nợ

Chi phí nợ không phải là chi phí cho khoản vay của công ty, mặc dù chúng là một biến số quan trọng trong tính toán. Vì lãi suất nợ được miễn thuế, các công ty phải nhân lãi suất trái phiếu công ty (tỷ suất lợi nhuận trả bằng chứng khoán có thu nhập cố định) với (1 thuế suất):

Giá vốn sau thuế của vốn nợ = lãi suất trái phiếu x (1 thuế suất)

Hoặc chi phí nợ sau thuế = chi phí nợ trước thuế x (1 thuế suất)

Ví dụ, một doanh nghiệp có thuế suất liên bang và tiểu bang là 40% vay 50.000 đô la với lãi suất 5%. Chi phí vốn vay sau thuế là 3% (chi phí sử dụng vốn nợ = 0,05 x (1-.40) = 0,03 hoặc 3%). Khoản lãi 2.500 đô la trả cho người cho vay làm giảm thu nhập chịu thuế của công ty, do đó làm giảm chi phí vốn ròng của công ty. Chi phí vốn nợ 50.000 đô la của công ty là 1.500 đô la mỗi năm (50.000 đô la x 3% = 1.500 đô la).

Việc tính toán không xem xét chi phí thả nổi hoặc chi phí bảo lãnh phát hành nợ, vì những chi phí này không đáng kể. Bạn thường bao gồm thuế suất của mình vì tiền lãi được khấu trừ thuế. Cũng có thể (và đôi khi hữu ích) để tính toán chi phí trước thuế của vốn nợ của bạn:

Chi phí trước thuế của vốn nợ = lãi suất trái phiếu

Chi phí vốn nợ phản ánh mức độ rủi ro. Nếu công ty của bạn được coi là có khả năng vỡ nợ cao hơn, người cho vay sẽ ấn định lãi suất cao hơn cho khoản vay, do đó tổng chi phí của khoản nợ sẽ cao hơn.

Sử dụng nợ hoặc các giải pháp thay thế để gây quỹ

Tài trợ bằng nợ thường là công cụ được nhiều công ty lựa chọn để huy động vốn, nhưng có nhiều cách khác để huy động vốn, chẳng hạn như tài trợ vốn cổ phần. Các hình thức tài trợ thay thế cụ thể (và các thành phần của cấu trúc vốn của công ty) là cổ phiếu ưu đãi, thu nhập giữ lại và cổ phiếu phổ thông mới.

Trí tuệ tài chính truyền thống cho rằng các công ty thiết lập sự cân bằng giữa tài trợ vốn cổ phần và tài trợ nợ. Điều quan trọng là chọn tùy chọn phù hợp nhất với nhân viên, cổ đông và khách hàng hiện tại của bạn.