Bài viết

Các công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và các tổ chức phi lợi nhuận

64

Lựa chọn cơ cấu kinh doanh là một bước quan trọng trong việc hình thành bất kỳ công ty nào. Các công ty khởi nghiệp có thể lựa chọn nhiều cơ cấu khác nhau, hai trong số đó là công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) hoặc tổ chức phi lợi nhuận.

Mặc dù cả công ty trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký đều cung cấp bảo vệ trách nhiệm hữu hạn, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau về trách nhiệm thuế và mục đích.

Khi xem xét các công ty trách nhiệm hữu hạn và cấu trúc phi lợi nhuận, các công ty khởi nghiệp phải quyết định xem mục đích của họ là tạo ra lợi nhuận hay phục vụ lợi ích công cộng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn thường được sử dụng như một hình thức thay thế cho công ty, kết hợp nhiều đặc điểm của công ty và cấu trúc hợp danh.

  • LLC tồn tại như một thực thể độc lập với chủ sở hữu của nó và chủ sở hữu được gọi là “thành viên”. Các thành viên không thể chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ của công ty.

Số lượng thành viên được phép trong một LLC là không giới hạn. Thành viên có thể là cá nhân, công ty hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn khác. Mục đích chính của LLC là tạo ra lợi nhuận cho các thành viên. Ưu điểm và nhược điểm của LLCs

  • Linh hoạt trong phân phối lợi nhuận

Các thành viên tránh đánh thuế hai lần Khá dễ vận hành Không có biên bản cuộc họp chính thức hoặc nghị quyết sự thiếu sót

  • Quy luật hình thành của mỗi bang có thể khác nhau

Bảo vệ ít hơn công ty Phức tạp hơn để thiết lập và chạy Giải thích lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn

Vì các thành viên không thể chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ của công ty, nên các công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại các vấn đề tài chính hoặc kiện tụng.

Về phân phối lợi nhuận, công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có một mức độ linh hoạt nhất định. Không giống như công ty hợp danh yêu cầu phân chia bằng nhau, công ty trách nhiệm hữu hạn phân chia lãi, lỗ và chi phí cho từng thành viên trên cơ sở sở hữu của từng thành viên.

Do cấu trúc này, các thành viên cũng có thể tránh bị đánh thuế hai lần, tức là phải trả cả thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân. Ngoài ra, LLC không yêu cầu biên bản họp hoặc nghị quyết chính thức như các công ty thường làm.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn có thể hoạt động khá dễ dàng và linh hoạt. Các thành viên có thể tự quản lý hoạt động của công ty TNHH hoặc sử dụng ban quản trị mô phỏng cấu trúc của công ty để điều hành công ty.

Có thể bạn quan tâm  Cấp cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ do thiểu số làm chủ

Khi chấm dứt hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể bị giải thể và số vốn còn lại có thể được chia cho các thành viên. Ngoài ra, các cá nhân hoặc doanh nghiệp khác có thể mua LLC. Tuy nhiên, công ty TNHH không thể tồn tại mãi mãi như công ty.

Giải trình về những tồn tại của công ty TNHH

Có những bất lợi khi lựa chọn một công ty trách nhiệm hữu hạn. Mặc dù tất cả 50 bang của Hoa Kỳ đều cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng các quy định của mỗi bang có thể khác nhau. Nếu có vấn đề pháp lý vượt qua ranh giới tiểu bang, điều này có thể gây ra vấn đề.

Các nhà đầu tư có thể thiếu tin tưởng vào các công ty trách nhiệm hữu hạn vì chúng còn khá mới và ít được bảo vệ hơn các công ty tiêu chuẩn. Ngoài ra, chỉ có các công ty mới có thể tiến hành IPO.

Ngoài ra, việc thành lập và điều hành một công ty trách nhiệm hữu hạn có thể phức tạp hơn so với việc lựa chọn các cơ cấu khác (chẳng hạn như công ty sở hữu độc quyền hoặc công ty hợp danh). Công ty trách nhiệm hữu hạn đánh thuế đối với số lãi và lỗ được chuyển cho các thành viên là cá nhân.

Tổ chức phi lợi nhuận là gì?

Sở Thuế vụ (IRS) chỉ định các tổ chức phi lợi nhuận là các tổ chức được miễn thuế. Các tổ chức phi lợi nhuận không lấy lợi nhuận làm mục đích chính mà phục vụ lợi ích công cộng. Các tổ chức phi lợi nhuận không trả thuế thu nhập liên bang để ghi nhận sứ mệnh phục vụ công chúng của họ.

Có một số loại tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế, nhưng chúng thường thuộc các loại sau:

  • Các tổ chức từ thiện: Các tổ chức này được chỉ định là tổ chức từ thiện 501 (c) (3). Họ nhấn mạnh vào các mục đích cụ thể, chẳng hạn như tôn giáo, từ thiện, khoa học, kiểm tra an toàn công cộng, văn học và giáo dục. Họ chủ yếu được tài trợ bởi công chúng. Các nhà tài trợ cho các tổ chức này có thể đủ điều kiện để được giảm thuế đối với các khoản đóng góp.

Nhà thờ và tổ chức tôn giáo: Các tổ chức này cũng được chỉ định là 501 (c) (3) và được miễn thuế. Cơ sở tư nhân: Loại được miễn thuế này cũng được chỉ định là 501 (c) (3), nhưng chúng thường được tài trợ bởi một nhà tài trợ hoặc gia đình, thay vì công chúng. Họ cung cấp các khoản tài trợ cho các tổ chức từ thiện khác để hỗ trợ các dự án của họ. Các tổ chức phi lợi nhuận khác: Nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác cũng được miễn thuế. Chúng bao gồm các tổ chức phúc lợi xã hội được chỉ định là 501 (c) (4), các câu lạc bộ xã hội được chỉ định là 501 (c) (7), và các liên minh kinh doanh và công dân được chỉ định là 501 (c) (6). Nhiều người nghĩ rằng các tổ chức phi lợi nhuận không thể tạo ra lợi nhuận, nhưng thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, các tổ chức phi lợi nhuận sẽ tái đầu tư bất kỳ khoản lợi nhuận nào trở lại tổ chức của họ để tài trợ cho các mục đích của họ.

Có thể bạn quan tâm  Các điều khoản về tiền lương cần nghiên cứu trước khi làm công việc trả lương

Không giống như các công ty đại chúng và công ty tư nhân có chủ sở hữu hoặc cổ đông, khi các tổ chức phi lợi nhuận tạo ra doanh thu nhiều hơn chi tiêu của họ, những khoản lợi nhuận này sẽ không “vừa mắt” với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào.

Ưu và nhược điểm của các tổ chức phi lợi nhuận

  • Các thành viên không chịu trách nhiệm về các khoản nợ của tổ chức, kiện tụng hoặc tiền phạt

Có thể quyên góp công khai Các nhà tài trợ có thể được giảm thuế Có thể xin trợ cấp Đóng góp vào phúc lợi xã hội sự thiếu sót

  • Thiếu tính linh hoạt và phải duy trì mục đích ban đầu

Chỉ định IRS có thể bị mất do nhiều lý do Yêu cầu báo cáo rộng rãi, lưu trữ hồ sơ và giám sát Quá trình miễn thuế lâu dài Giải thích lợi thế của các tổ chức phi lợi nhuận

Giống như một công ty trách nhiệm hữu hạn, một tổ chức phi lợi nhuận được bảo vệ bởi trách nhiệm hữu hạn sau khi thành lập. Hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận thuộc mọi quy mô đã hợp nhất. Do đó, miễn là giám đốc, giám đốc điều hành, thành viên và nhân viên hoàn thành trách nhiệm được ủy thác và pháp lý của mình, họ không cần phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, kiện tụng hoặc tiền phạt của tổ chức.

Các tổ chức phi lợi nhuận có thể thu thập các khoản đóng góp từ công chúng và các nhà tài trợ có thể nhận được khoản giảm thuế từ các khoản đóng góp này. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể xin trợ cấp từ chính phủ liên bang và tiểu bang, các quỹ tư nhân và công ty.

Khi những người sáng lập muốn đóng góp cho phúc lợi xã hội và sự nghiệp của họ được công chúng ủng hộ rộng rãi, các tổ chức phi lợi nhuận là một lựa chọn tốt.

Những thiếu sót của các tổ chức phi lợi nhuận được giải thích

Tổ chức phi lợi nhuận phải duy trì mục đích đã chọn tại thời điểm thành lập. Sự khăng khăng về các mục đích cụ thể này ngăn cản một số tính linh hoạt mà các công ty trách nhiệm hữu hạn thường được hưởng.

Có thể bạn quan tâm  Năm 2019

Các tổ chức phi lợi nhuận có thể mất chỉ định IRS vì nhiều lý do, bao gồm các hoạt động chính trị quá mức hoặc các hoạt động kinh doanh không liên quan quá mức. Ngoài ra, mặc dù doanh nghiệp có thể được bán hoặc đóng cửa, tài sản của một tổ chức phi lợi nhuận phải được bàn giao cho một tổ chức phi lợi nhuận khác nếu nó đóng cửa.

Các tổ chức phi lợi nhuận cũng cần rất nhiều báo cáo và lưu trữ hồ sơ. Khi công chúng ủng hộ các tổ chức phi lợi nhuận, IRS đảm bảo rằng mọi thứ đều được quy định và lập thành văn bản.

Các tổ chức phi lợi nhuận phải trải qua một quá trình dài để trở thành một tổ chức được miễn thuế, từ việc đăng ký ở cấp tiểu bang, và sau đó nộp đơn xin miễn thuế từ IRS. Ngoài ra, các tổ chức phi lợi nhuận phải gửi báo cáo hàng năm được gọi là biểu mẫu 990s.

Các tổ chức phi lợi nhuận phải chịu sự giám sát sâu rộng của nhà nước và Sở Thuế vụ.

Tổ chức phi lợi nhuận có thể đăng ký thành công ty trách nhiệm hữu hạn không?

Một hoặc nhiều tổ chức 501 (c) (3) hiện có có thể hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn với tư cách là một thực thể phụ trợ để cung cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức phi lợi nhuận thu nhập có liên quan hoặc không liên quan hoặc nắm giữ một số tài sản nhất định. Sau khi đáp ứng các điều kiện nhất định, công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ được miễn thuế.

Các cá nhân và tổ chức không thuộc nhóm 501 (c) (3) không được sử dụng LLC để hình thành tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) được miễn thuế.

Tuy nhiên, có xu hướng kết hợp các hoạt động thương mại với các hoạt động từ thiện, và một số cấu trúc kết hợp đã được tạo ra để thúc đẩy phong trào này.

Ví dụ về cấu trúc kinh doanh hỗn hợp bao gồm:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn lợi nhuận thấp (còn được gọi là L3C). Cơ cấu tổ chức này cần có lợi cho mục đích của xã hội.

Công ty phúc lợi (Công ty B). Đây là những công ty hoạt động vì lợi nhuận đáp ứng nhiều yêu cầu để được chứng nhận là công ty B. Công ty B hứa sẽ cân bằng giữa lợi nhuận và mục đích. Bạn nên chọn cơ cấu kinh doanh nào?

Cho dù bạn chọn công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức phi lợi nhuận hay cơ cấu khác cho doanh nghiệp của mình, điều quan trọng là phải nghiên cứu các yêu cầu của từng cơ cấu dựa trên nơi bạn định kinh doanh. Ngoài ra, con người phải quyết định theo đuổi lợi nhuận hay cung cấp phúc lợi xã hội là quan trọng nhất.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm