Bài tập đã chữa thống kê doanh nghiệp Hà nội – Bài 2: Có tài liệu ở Công ty X qua hai năm (ĐVT: tỷ – StuDocu

Bài 2: Có tài liệu ở Công ty X qua hai năm (ĐVT: tỷ đồng): Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019

 1. GO 120 125.
 2. Chi phí trung gian 50 51.
 3. Giá trị TSCĐ bình quân trong năm 34 34.
 4. Số lao động có bình quân trong năm (người) 410 420
 5. Tỷ lệ khấu hao TSCĐ trong năm (%) 10 11
 6. Xác định các chỉ tiêu sau trong từng năm: VA, NVA
 7. Tính chỉ tiêu trang bị TSCĐ cho 1 lao động và cho nhận xét.
 8. Tính các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng TSCĐ và cho biết ý nghĩa của từng chỉ tiêu. Công thức Năm 2018 Năm 2019 VA = GO-IC = 120.000-50 =70 tỷ đồng

= 125.000-51 = 74 tỷ đồng C 1 =%TSCĐ =10%*34 = =11%*34 = NVA =VA-C 1 =70-(10%*34) = 66 tỷ đồng

=74-(11%*34) =

70 tỷ đồng = 34/410 = 82,9 trđ Nx: cứ 1 lđ thì được trang bị 82,9 trđ TSCĐ trong năm.

= 34/420 = 82,1 trđ Nx: cứ 1 lđ thì được trang bị 82,1 trđ TSCĐ trong năm.

HG =

GO

G ̄

=120.000/34 = 3,53 triệu đồng Nx: cứ 1 triệu đồng giá trị TSCĐ đầu tư vào sxkd trong năm sẽ tạo ra 3,53 trđ giá trị sx.

=125.000/34 = 3,62 triệu đồng Nx: cứ 1 triệu đồng giá trị TSCĐ đầu tư vào sxkd trong năm sẽ tạo ra 3,62 trđ giá trị sx.

HC

1

=

GO

C 1

= 120.000/3 = 35,29 trđ. Nx: cứ 1 triệu đồng chi phí khấu hao TSCĐ đã trích trong năm sẽ tạo ra 35,29 trđ giá trị sx.

= 120.000/3 = 32,93 trđ. Nx: cứ 1 triệu đồng chi phí khấu hao TSCĐ đã trích trong năm sẽ tạo ra 32,93 trđ giá trị sx.

HG

=

1

HG

=

G ̄

GO

= 0,

=1/3,52 = 0,28 trđ Nx: để tạo ra 1 trđ về giá trị sx thì cần phải bỏ ra 0,28 trđ chi phí đầu tư về TSCĐ.

=1/3,62 = 0,27 trđ Nx: để tạo ra 1 trđ về giá trị sx thì cần phải bỏ ra 0,27 trđ chi phí đầu tư về TSCĐ. 4. Phân tích biến động giá trị sản suất do ảnh hưởng của hiệu quả sử dụng TSCĐ và TSCĐ bình quân. GO 1 = 125; GO 0 = 120 ; HG1 = 3,62; HG0 = 3,53;

G ̄ 1 = 34 ;

G ̄ 0
= 34.
 • Số tương đối:

GO 1 GO 0

=

H 1 H 0

x

G ̄ 1 G ̄ 0 ;

125.
120.
=
3 , 62
3 , 53

x

34. 500
34. 000

(104,16% ) = (102,54% ) x (101,47%) (+4,16%) (+2,54%) (+1,47%)

 • Số tuyệt đối: ( GO 1 − GO 0 )=( H 1 − H 0 )
G ̄ 1 +( G ̄ 1 − G ̄ 0 ) H 0
(125.000-120) = (3,62-3,53)*34 +(34.500-34)*3,
(5) = (3) + (1)

Nhận xét: Giá trị sản xuất năm 2019 so với 2018 tăng 4,16% tương ứng với tăng 5 triệu đồng do hai nguyên nhân:

 • Hiệu quả sử dụng TSCĐ năm 2019/2018 tăng 2,54% tương ứng với tăng 3 triệu đồng.
 • TSCĐ bình quân năm 2019/2018 tăng 1,47% tương ứng với 1 triệu đồng.
 1. Kiểm tra tình hình sử dụng lao động theo 2 phương pháp.
 • PP giản đơn:
 • Số tương đối: IL = L 1 /L 0 = 420/410*100% = 102,44%
 • Số tuyệt đối: L = L 1 – L 0 = 420 – 410 =10 người Nhận xét: số lao động năm 2019 so với 2018 tăng 2,44% tương ứng với tăng 10 người.
 • PP có liên hệ với tình hình thực hiện kế hoạch: Thay Q bằng GO IGO = GO 1 /GO 0 = 125.000/120 = 1,
 • Số tương đối: IL = L 1 /(L 0 * IGO)100% = 420/(4101,04) *100% = 98,5%
 • Số tuyệt đối: IL = L 1 – (L 0 * IGO) = 420 – 426 = -6 người Nhận xét: DN sử dụng tiết kiệm 1,5% tương ứng với 6 lao động.
 1. Tính chỉ tiêu năng suất lao động bình quân của công nhân sản xuất trong từng năm? Năm 2018: ƯW ̄= GO ̄ L = 120/410 = 292,68 tỷ đồng/người Năm 2019: ƯW ̄= GO ̄ L = 125/420 = 297,61 tỷ đồng/người
 2. Phân tích biến động giá trị sản suất do ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân và số lao động năm 2019 so với năm 2018?

ƯW ̄= GO ̄ L  GO = W ̄. ̄ L

Số tương đối:

GO 1 GO 0 =

W ̄ 1 W ̄ 0.

̄ L 1 ̄ L 0 125.000/120 = (297,61/292,68) *(420/410) (104,17%) = (101,68%) * ( 102,44%) (+4,17%) (1,68%) (2,44%)

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019

 1. GO (tỷ đồng) 24 26.
 2. IC (tỷ đồng) 12 12.
 3. Giá trị TSCĐ bình quân trong năm (tỷ.đ) 60 60.
 4. Tỷ lệ khấu hao TSCĐ trong năm (%) 10 11
 5. Số lao động có bình quân trong năm (người) 4 5.
 6. Thu nhập bình quân 1 lao động (tỷ đồng/người) 0,25 0,
 7. Xác định các chỉ tiêu sau trong từng tháng: VA, NVA,V,M
 8. Tính chỉ tiêu trang bị TSCĐ cho 1 lao động và cho nhận xét.
 9. Tính các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng TSCĐ và cho biết ý nghĩa của từng chỉ tiêu. Công thức Năm 2018 Năm 2019 VA = GO-IC =24.000-12.000=12 tỷ đồng

=26.000-12 = 13 tỷ đồng C 1 =%TSCĐ = 10%60 = 6 tỷ đồng = 11%60 = 6 tỷ đồng NVA =VA-C 1 =12.000-6= 6 tỷ đồng =13 -6 = 6 tỷ đồng V=TNbqSố lđ =0,254.900=1 tỷ đồng = 5*0,34=1 tỷ đồng M = NVA-V =6.000-1.225=4 tỷ đồng =6.900-1.972=4 tỷ đồng M=VA-C 1 -V =12.000-6.000-1 = 4 tỷ đồng

=13.500-6.600-1 =4.

tỷ đồng M=GO-IC-C 1 -V =24.000-12.000-6- 1.225=4 tỷ đồng

=26.000-12.500-6-

1.972=4 tỷ đồng

MG =

G ̄

̄ L

=60.000/4= 12,24 tỷ đồng. Nx: cứ 1 lao động bình quân trong kỳ được trang bị 12,24 tỷ đồng giá trị TSCĐ bq

=60.000/5= 10,34 tỷ đồng. Nx: cứ 1 lao động bình quân trong kỳ được trang bị 10, tỷ đồng giá trị TSCĐ bq

HG =

GO

G ̄

=24.000/60 = 0,4 tỷ đồng. Nx: cứ 1 tỷ đồng giá trị TSCĐ đầu tư vào sxkd trong năm sẽ tạo ra 0,4 tỷ đồng giá trị sx.

=26.000/60 = 0,43 tỷ đồng. Nx: cứ 1 tỷ đồng giá trị TSCĐ đầu tư vào sxkd trong năm sẽ tạo ra 0,43 tỷ đồng giá trị sx.

RG =

M

G ̄

=4.775/60 = 0,079 tỷ đồng Nx: cứ 1 tỷ đồng giá trị TSCĐ đầu tư vào sxkd trong năm sẽ tạo ra 0,079 tỷ đồng lợi nhuận

=4.928/60 = 0,082 tỷ đồng Nx: cứ 1 tỷ đồng giá trị TSCĐ đầu tư vào sxkd trong năm sẽ tạo ra 0,082 tỷ đồng lợi nhuận

HC

1

=

GO

C 1

=24.000/6 = 4 tỷ đồng. Nx: cứ 1 tỷ đồng chi phí khấu hao TSCĐ đã trích trong năm

=26.000/6 = 3,93 tỷ đồng. Nx: cứ 1 tỷ đồng chi phí khấu hao TSCĐ đã trích trong năm

sẽ tạo ra 4 tỷ đồng giá trị sx. sẽ tạo ra 3,93 tỷ đồng giá trị sx.

RC

1

=

M

C 1

=4.775/6 = 0,79 tỷ đồng Nx: cứ 1 tỷ đồng chi phí khấu hao TSCĐ đã trích trong năm sẽ tạo ra 0,79 tỷ đồng lợi nhuận

=4.928/6 = 0,74 tỷ đồng Nx: cứ 1 tỷ đồng chi phí khấu hao TSCĐ đã trích trong năm sẽ tạo ra 0,74 tỷ đồng lợi nhuận

HG

=

1

HG

=

G ̄

GO

=1/0,4 = 2,5 tỷ đồng. Nx: để tạo ra 1 tỷ đồng về giá trị sx thì cần phải bỏ ra 2,5 tỷ đồng chi phí đầu tư về TSCĐ.

=1/0,43 = 2,3 tỷ đồng. Nx: để tạo ra 1 tỷ đồng về giá trị sx thì cần phải bỏ ra 2,3 tỷ đồng chi phí đầu tư về TSCĐ.

Cách khác Công thức Năm 2018 Năm 2019 V=TNbqSố lđ =0,254.900=1 tỷ đồng = 5*0,34=1 tỷ đồng M=GO-IC-C 1 -V =24.000-12.000-6- 1.225=4 tỷ đồng

=26.000-12.500-6-

1.972=4 tỷ đồng VA = GO-IC =24.000-12.000=12 tỷ đồng

=26.000-12 = 13 tỷ đồng VA=C 1 +V+M NVA= VA-C 1 NVA = V+M

Cách khác Công thức Năm 2018 Năm 2019 V=TNbqSố lđ =0,254.900=1 tỷ đồng = 5*0,34=1 tỷ đồng VA = GO-IC =24.000-12.000=12 tỷ đồng

=26.000-12 = 13 tỷ đồng Có thể tính tiếp các chỉ tiêu còn lại

 1. Phân tích biến động giá trị sản suất do ảnh hưởng của hiệu quả sử dụng TSCĐ và TSCĐ bình quân.
 • Số tương đối:

GO 1 GO 0

=

H 1 H 0

x

G ̄ 1 G ̄ 0 ; (26.000/24)=(0,43/0,4)*(60.000/60) (108,3%) = (107,5%) * (100%) (+8,3%) (+7,5%) (0%) Số tuyệt đối: ( GO 1 − GO 0 )=( H 1 − H 0 )

G ̄ 1 +( G ̄ 1 − G ̄ 0 ) H 0
(26.000-24)=(0,43-0,4)*60+(60.000-60)*0,
(+2) = (+1) + (0)
 • số tuyệt đối:

ΔF = F 1 − F 0

GO 1 GO 0

=1. 972−1 .225 .26. 000 24. 000 = 644,92 tỷ đồng Nhận xét: DN sử dụng quỹ lương năm 2019/2018 lãng phí 48,6% tương ứng với 644,92 tỷ đồng. 9. Phân tích mức độ ảnh hưởng của tiền lương bình quân và lượng lao động hao phí đến biến động tổng quỹ lương.

Số tương đối:

F 1
F 0
=

f 1 f 0

×
ΣL 1
ΣL 0
(1.972/1) = (0,34/0,25)*(5.800/4)
(160,97%) = (136%) * (118,36%)
(+60,97%) (+36%) (+18,36%)

Số tuyệt đối: F 1 – F 0 = ( f 1 – f 0 )∑ L 1 + f 0 (∑ L 1 −∑ L 0 )

(1.972-1)=(0,34-0,25)*5+(5.800-4)*0,
(+747) = (+522) + (+225)

Nhận xét: tổng quỹ lương năm 2019/2018 tăng 60,97% tương ứng với 747 tỷ đồng do 2 nguyên nhân: Do thu nhập bình quân năm 2019/2018 tăng 36% tương với tăng 522 tỷ đồng. Do lao động bình quân năm 2019/2018 tăng 18,36% tương ứng với tăng 225 tỷ đồng.

Bài 5 : Có tài liệu thống kê của 1 doanh nghiệp năm báo cáo như sau ( ĐVT: Tỷ đồng)

Lĩnh vực

Chi phí trung gian IC

Tiền công lao động V

Thu nhập của DN M

Khấu hao TSCĐ C 1

Tổng công

Công nghiệp 100 20 25 1 146 Xây dựng 80 15 18 0,5 113, Dịch vụ 40 10 10 0,5 60, Tổng cộng 220 45 53 2 GO: có 2 pp tính PP1: GO = IC + C 1 + V + M = 220 + 45+53+2 = 320 tỷ đồng PP2: GO = GOCN + GOXD + GODV = 146+113,5+60,5 320 tỷ đồng VA: có 3 pp tính PP1: VA = GO – IC = 320 – 220 = 100 tỷ đồng PP2: VA = C 1 + V + M = PP3: VA = VACN + VAXD + VADV = NVA: có 3 pp tính PP1: NVA = VA – C 1 = 100 – 2 = 98 tỷ đồng PP2: NVA = V + M =

PP3: NVA = NVACN + NVAXD + NVADV =

Bài 6 : Có số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp cơ khí X trong năm 2018 và 2019 như sau: (số liệu tính theo giá cố định – Đvt: triệu đồng) I. Tình hình sản xuất: Giá trị sản xuất (GO): 2018 : 298; 2019: 304. II. Tình hình sử dụng TSCĐ:

 • TSCĐ có đầu 2018 : 430.
 • TSCĐ tăng 2018 : 250.
 • TSCĐ tăng 2019 : 166.
 • TSCĐ giảm 2018 : 310.
 • TSCĐ giảm 2019 : 94. Tỷ lệ khấu hao tài sản trong năm là 10% III. Tình hình sử dụng lao động:
 • Lao động có đầu 2018 : 430
 • Lao động tăng 2018 : 25
 • Lao động tăng 2019 : 16
 • Lao động giảm 2018 : 31
 • Lao động giảm 2019 : 48 Yêu cầu:
 1. Tính các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ trong từng năm và tính mức trang bị TSCĐ/lao động.
 2. Phân tích tình hình biến động giá trị sản xuất công nghiệp 2019 so 2018 do ảnh hưởng của 2 nhân tố: Hiệu quả sử dụng TSCĐ và giá trị TSCĐ bình quân.

TSCĐCK2018 = 430+250.000-310.000=370 trđ

TSCĐCK2019 = 370+166.000-94.800=441 trđ

G ̄=

GDK + GCK 2

Năm 2018 = (430 + 370)/2 = 400 tr đ

Năm 2019 = (370 + 441)/2 = 405 trđ

LĐCK2018 = 430 + 25 – 31 = 424 người

LĐCK2019 = 424 + 16 – 48 = 392 người

̄ L = LDK + LCK 2

Năm 2018 = (430+424)/2 =427 người

Năm 2019 = (424 + 392)/2 = 408 người

 1. Tính các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ và Mức trang bị

TSCĐ/lao động

 • Ngày 5/4 mua thêm 1 số MMTB trị giá : 550
 • Ngày 17/4 nhận bàn giao của C X 1 TB trị giá : 200
 • Ngày 25 /4 Thanh lý một số TSCĐ trị giá : 550 Và số liệu không thay đổi cho đến hết tháng 4 Yêu cầu: Phân tích tình hình biến động của chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp của xí nghiệp tháng 4 so với tháng 3 do ảnh hưởng 2 nhân tố: Hiệu quả sử dụng TSCĐ và giá trị TSCĐ bình quân? Tháng 3: GO 0 = 400; H’G = 12,5; H 0 = 1/H’G = 1/12,5 = 0,08; G ̄ 0 = 12,5*400 = 5. Tháng 4: GO 1 = 405,9; G ̄ 1 = 135/30 = 4. H 1 = 405,9/4 = 0, Ngày Gi ti Giti 1/4 – 4/4 4 4 16. 5/4 – 16/4 4 12 55. 17/4 – 24/4 4 8 38. 25/4 – 30/4 4 6 25. Tổng công 30 135.
 • Số tương đối:

GO 1 GO 0

=

H 1 H 0

x

G ̄ 1 G ̄ 0 ; (405,9/400) = (0,09/0,08)* (4.510/5)

101,475% = 112,5% * 90,2%

(+1,475%) (+12,5%) (-9,8%)

Số tuyệt đối: ( GO 1 − GO 0 )=( H 1 − H 0 )

G ̄ 1 +( G ̄ 1 − G ̄ 0 ) H 0
(405,9-400) = (0,09-0,08)*4 + (4.510-5)*0,
(+5,9) (+45,1) (-39,2)

Nhận xét: giá trị sản xuất tháng 4/tháng 3 tăng 1,475% tương ứng với 5, triệu đồng do 2 nguyên nhân:

 • Do hiệu quả sử dụng TSCĐ tháng 4/tháng 3 tăng 12,5% tương ứng với 45,1 trđ.
 • Do giá trị TSCĐ bq tháng 4/tháng 3 giảm 9,8% tương ứng với giảm 39,2 trđ.

Viết một bình luận